Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Fordonsdesign, 15 hp

Engelskt namn: Project 1: Vehicle Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID086

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-27

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen omfattar praktisk träning i att designa olika slags fordon.
 1. Projektarbete 9 hp.
  Momentet behandlar den estetiska och funktionella designen av ett fordon med interiör, där användarrelaterade aspekter står i fokus. Under momentet skall en detaljerad design färdigställas, i vilken ytor och detaljer presenteras.
 2. Designmetoder 1,5 hp.
  Momentet hör samman med projektarbetsmomentet och behandlar de specifika metoder och den process som tillämpas inom området fordonsdesign. Därutöver behandlas typiska produktionsprocesser för, och central lagstiftning rörande, fordon.
 3. Ergonomi 1,5 hp.
  I momentet behandlas antropometriska mätningar och faktorer som påverkar arbets- och resemiljöer. Vidare behandlas ergonomiska krav avseende visuella informationsenheter, kontroller, samt auditiva och taktila informationsenheter. Därutöver ges en kort introduktion till metoder för ergonomisk utvärdering.
 4. Presentationstekniker 1,5 hp.
  Momentet behandlar visuella, verbala och skriftliga presentationstekniker. Momentet leds av instruktörer från transportindustrin.
 5. Personliga studier 1,5 hp.
  Momentet omfattar egna studier inom ett utvalt område med anknytning till transportdesign. Det utvalda området skall godkännas av lärare.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
 • demonstrera hur man arbetar med ett övergripande fordonsprojekt.
 • demonstrera hur man arbetar tillsammans med en kund, en industri eller en institution, från marknadsundersökning, via packning/ergonomi och begreppsbildning, till presentation.
 • redogöra för de utmaningar som kan förekomma vid arbete i tvärvetenskapliga grupper.
 • genomföra en professionell presentation av alla faser i ett projekt, inkluderande de avslutande manuella eller datorbaserade redovisningarna av designförslagen.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom skall studenten ha genomgått alla tidigare masterkurser vid Designhögskolan i Umeå, eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Projektarbetet bedrivs via praktisk träning ledd av handledare. Kompetenta professionella designers och lärare från Designhögskolan fungerar som handledare.
Momenten i ergonomi, designmetoder och presentationstekniker undervisas via föreläsningar, demonstrationer och övningar. Gästföreläsare från andra institutioner inom Umeå universitet deltar i undervisningen. Personliga studier innebär självstudier. Samtliga kursmoment är obligatoriska.

Examination

Examinationen baseras på muntliga, skriftliga och visuella presentationer av projektresultat. Resultaten presenteras för såväl projekthandledarna som för representanter för de medverkande företagen eller institutionerna. Ergonomimomentet bedöms medelst ett skriftligt prov. Designmetoder och presentationstekniker bedöms medelst skriftlig redovisning av tilldelade uppgifter. Om studier har bedrivits utanför institutionen, d.v.s. vid ett företag, lämnar företaget ett intyg om bedrivna studier till handledaren. Examinationen sker därefter av examinator med detta intyg som grund.
För att bli godkänd på hela kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter, vilka alla måste vara godkända. Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när samtliga moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Kurslitteratur

Meadows Jordan (art Center College Of Design In Pasadena C
Vehicle design - aesthetic principles in transportation design
Taylor & Francis Ltd : 2017 : 248 sidor :
ISBN: 978-1-138-68560-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

H-point - the fundamentals of car design & packaging
Macey Stuart, Wardle Geoff
2 uppl. : Design Studio Press : 2014 :
ISBN: 978-1-62465-019-2
Se bibliotekskatalogen Album