"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Industridesign för industriell ekonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Industrial design for Industrial Economy

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5ID097

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-08

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-15

Innehåll

I kursen ges en orientering om industridesign, dess historia och dess roll i modern produktutveckling, samt dess betydelse för marknadsföring av produkter. Industridesignerns olika arbetssätt och verksamhetsområden belyses, liksom hur designfunktionen hanteras i såväl stora som små företag. Undervisningens upplägg och innehåll är sådant att studenten utvecklar en beställarkunskap för upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. Övrigt innehåll i kursen är bl.a. en översikt över de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, samt exempel på genomförda designprojekt. Frågor om patent och mönsterskydd i relation till innovation och vägen från idé till produkt behandlas också. Ett analysprojekt utförs under kursens gång, där metoder och kunskaper tillämpas praktiskt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för hur industridesign används inom produktutveckling, samt för dess strategiska betydelse vid utveckling och marknadsföring av produkter. - redogöra för designprocessens olika steg, och hur processen förhåller sig till en färdig produkt. - redovisa vilka krav som kan ställas vid upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. - använda de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, på en elementär nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, handledning, och eget projektarbete såväl individuellt som i grupp.

Examination

Examinationen sker muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. Slutexaminationen består i muntlig, skriftlig och visuell presentation av ett projekt samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisningen som är av prövande karaktär, muntlig och skriftlig presentation av en gruppuppgift samt en godkänd individuell skriftlig examination. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av kursen kan enbart ske vid en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och utbildningsansvarig.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.