Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

CAID - Avancerad nivå, steg 2 för APD, 4,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-02-08

Engelskt namn: CAID - Advanced level, step 2 for APD

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 5ID120

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-12-22

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-02-08

Innehåll

Kursens mål är att studenten ska kunna arbeta självständigt med olika CAID-verktyg (Computer Aided Industrial Design).
Under kursen får studenterna utföra olika praktiska övningar och lära sig skapa avancerade ytor med kurvaturkontinuitetskrav. Utvärdera och göra bedömningar av kurvkontinuiteten tränas i mjukvaran. Kursen tar också upp hur man digitalt skannar ett fysiskt föremål och därefter fortsätter att bearbeta formen med stöd av datorbaserad mjukvara. Studenten tränas även i presentationsmetoder som virtuell verklighet, animering och realtidsvisualisering. Slutligen introduceras grunderna för att skapa och exportera CAID-filer för antingen fräsning eller friformsframställning (rapid prototyping).

Förväntade studieresultat

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:
  • arbeta självständigt med CAID-verktyg i tillämpning den datorstödda designprocessen, från konceptritningar till färdig prototyp.
  • analysera en modell och utifrån det välja relevant modelleringsstrategi, samt utföra ytmodellering utifrån den valda strategin.
  • visuellt presentera sin virtuella modell på olika sätt som; renderad och utskriven bild, rörlig animering som är renderad och sammanställd till en film, realtidspresentation på skärm eller via projektor.
  • redogöra för hur man utformar CAID-filer för fräsning och friformsframställning.
  • redogöra för hur man skannar in en verklig detalj för fortsatt arbete i den virtuella 3D-miljön.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten ska ha avslutat kursen CAID-Avancerad nivå, steg 1 (5ID117) med godkänt resultat. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och praktiska övningar under uppsikt av handledare.
Eftersom undervisningen är av prövande karaktär är alla delar av kursen obligatoriska.

Examination

Examination sker som individuella praktiska tester, i närvaro av examinator, och presentation av
resultatet av tilldelade uppgifter. För godkänt på kursen ska alla delar av kursen och alla uppgifter genomföras.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.