"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som konstnärlig process 2, 1,5 hp

Engelskt namn: Design as Artistic Process 2

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5ID168

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-11

Innehåll

I kursen ska den studerande vidareutveckla och arbeta i gränssnittet mellan design och konst för att senare kunna utföra en kritisk reflektion av förhållningssätt mellan processerna och reflektera kring en samtida yrkesroll som designer. Den studerandes konstnärliga förmåga ska fördjupas och stimuleras och tränas med stöd av olika konstnärliga uttryck och arbetssätt som stödjer arbete som industridesigner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • genomföra ett planerat konstnärlig projekt eller arbeta med en konstnärlig grundad teknik.
  • kommunicera en analys av olika gestaltande processer.
  • reflektera kring en samtida yrkesroll som designer utifrån ett konstnärligt perspektiv.
  • uppvisa fördjupade färdigheter i konstnärliga tillämpningar inom industridesign.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, workshops och handledda övningar individuellt och i grupp.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Presentationer samt inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan eller motsvarande.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.