"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för framtiden 2, 1,5 hp

Engelskt namn: Design for the Future 2

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID170

Högskolepoäng: 1,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att delta vid en designkonferens eller ett designseminarium. I kursen ska den studerande kritiskt analysera över hur olika tillämpningsområden av design framställs både muntligt och visuellt och reflektera över sin egen visuella framställan av genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • analysera muntliga och visuella designpresentationer och reflektera över sina egna genomförda designprojekt i sin individuella portfölj.
  • självständigt reflektera och skriftligt beskriva skärningspunkten mellan olika sätt att tillämpa design.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av närvaro och aktivt deltagande vid en designkonferens eller ett designseminarium.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär och genom medverkan som åhörare vid en designkonferens eller seminarium samt med individuella inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda med godkänt resultat. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.