"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design som upplevelse 3, 9 hp

Engelskt namn: Design as Emotional Experience 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID176

Högskolepoäng: 9

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Kursens mål är att den studerande skall fördjupa kunskaper och kompetens att arbeta med samtida problemställningar i projektform och med inriktning mot färg, form och semantik som en upplevelse.

I kursen ingår moment att arbeta i team, att identifiera en yrkesroll samt att fördjupa sin kompetens att arbeta med komplexa designproblem med varierande aktuella designperspektiv. Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighets perspektiv. Den studerande samarbetar med utomstående personer från näringsliv, stat och/eller kommun men även expertkompetens inom områden som marknadsföring och produktutveckling.

Kursen utförs som ett designprojekt och frågeställningen utgår ifrån form, semantik och färg som en komplex upplevelse. Handledning sker med verksamma industridesigner. I kursen arbetar studenterna i projektform med ett samtida komplext designproblem med olika designinriktningar som exempelvis Designmanual för ett varumärke och produkter. Studenterna handleds av yrkesverksam industridesigner.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • utföra varumärkes- och formanalys av ett företag och dess produktportfölj.
  • tillämpa designmetoder för att överföra analys till gestaltning.
  • presentera sin arbetsprocess samt ett väl gestaltat konceptuellt slutförslag med designtekniker som skiss och skissmodeller.
  • muntligt och skriftlig beskriva arbetsprocess och därigenom formulerade ramar för en Designmanual.
  • skriftligt sammanställa en grundläggande Designmanual baserad på sin arbetsprocess och resultat.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, föreläsningar, workshops i och övningar under handledning. Studenterna arbetar i team och individuellt.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång i exempelvis praktiska övningar av prövande karaktär. Presentation av delmoment, diskussionsseminarier och avslutande presentation. Inlämningsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla moment i kursen vara genomförda. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs om intyg kan uppvisas som visar att studenten har genomgått och godkänts för en motsvarande kurs. Därutöver måste den ansvarige läraren ge sitt godkännande med hänsyn tagen till studentens kunskapsnivå och erfarenhet i det aktuella ämnet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.