"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kommunikativ design för samskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Communication Design for co-creation

Denna kursplan gäller: 2020-05-11 och tillsvidare

Kurskod: 5ID193

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursens övergripande syfte är att undersöka alternativa sätt att via traditionella och nya medier visualisera och kommunicera information med inriktning mot tjänstedesign och att ge färdighet i att driva samskapande designprocesser tillsammans med användare.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse 

  • Redogöra för olika grafiska designtraditioner såsom affischdesign, vardaglig grafik, informationsdesign, TV-grafik och nya medier. 

Färdighet och förmåga 

  • Visuellt utforska kommunikativ design. 
  • Använda relevant mjukvara för behandling av bilder, grafisk form och illustrationer 
  • Kommunicera designprocesser via traditionella och nya medier. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • Anordna samskapande aktiviteter med användare och andra nyckelpersoner. 
  • Redogöra för de möjligheter och utmaningar som kan uppstå vid samskapande designprocesser. 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Dessutom krävs betyget Godkänd (G) i samtliga föregående kurser inom masterprogrammet Interaction Design vid Designhögskolan. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning, seminarier, praktiska övningar och ibland i form av projektarbete.

Examination

Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär samt presentation av uppgifter av prövande/examinerande karaktär.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt för Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.