"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för idékommunikation, 15 hp

Engelskt namn: Design for communicating ideas

Denna kursplan gäller: 2016-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 5ID199

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-06-23

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i visualisering och grafisk design som kan användas för att kommunicera idéer för nya produkter och tjänster med intressenter under den tidiga utvecklingsfasen.
 
Träning ges i att framställa varierande typer av visuellt kommunikationsmaterial för en rad olika medier som används inom designbranschen i syfte att effektivt skapa, kommunicera och utvärdera idéer i relation till ett projekts sammanhang, intressenter och affärsidé. Grunderna i innovationsteori, kreativa metoder, idéskissning, typografi, färglära, produktsemantik, kognitionspsykologi, kommunikationshistoria, bildteori, visuell kultur och samskapande introduceras.

Studenten får genom praktiska övningar tillämpa sina grundläggande kunskaper i olika typer av relevanta metoder och hjälpmedel för idévisualisering.
 
Moment 1:
Designprocessen 1,5 hp
Kreativitet och samskapande 1,5 hp

Moment 2:
Grafisk form, kommunikationsteori och kommunikationshistoria 3 hp
Visuella kulturer och visualiseringsmetoder 3 hp

Moment 3:
Kommunikation och projektledning 1,5 hp
Projektarbete 4,5 hp
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • sammanfattta grunderna inom innovationsteori, visuell kommunikation och grafisk form
 • inom begränsade tidsramar genomföra korta och enklare kommunikationsprojekt, både individuellt och i grupp
 • diskutera de mervärden som visuell idékommunikation kan tillföra vid utveckling av nya produkter och tjänster

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, verkstäder, praktiska övningar och projekthandledning. Goda kunskaper i skriftlig framställning och engelska är viktiga för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Examination

I kursen examineras idékommunikation genom visuell och muntlig presentation samt visuell och skriftlig dokumentation. Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika inslag löpande genom övningar inom momentens givna tidsram. För Godkänt fordras närvaro vid den lärarledda undervisning som är av prövande karaktär.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

I moment 1 examineras grunderna inom designprocessen, kreativitet och samskapande. I moment 2 examineras visualiseringsmetoder och kommunikation inom designämnet. För att bli godkänd på kursen krävs minst G på momenten 1 och 2 och för att få VG krävs VG vid muntlig projektpresentation på moment 3.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till rektor/prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2017 vecka 52

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är inte obligatorisk.

  Bergström Bo
  Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur
  10., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2016 : 323 s. :
  ISBN: 9789173317665
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bildanalys : didaktik och metod
  Borgersen Terje, Ellingsen Hein
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 190 s. :
  ISBN: 91-44-38301-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bowers John
  Introduction to graphic design methodologies and processes : understanding theory and application
  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2011. : xix, 121 p. :
  ISBN: 0470504358
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bowers John
  Introduction to two-dimensional design : understanding form and function
  2. ed. : New York : John Wiley & Sons : 2008 : ix, 150 p. :
  ISBN: 9780470163757
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cairo Alberto
  The functional art : an introduction to information graphics and visualization
  Berkely, CA : New Riders : c2013 : xxi, 363 p. :
  ISBN: 9780321834737
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Visuell retorik : bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia
  Carlsson Anders, Koppfeldt Thomas
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2008 : 192 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-07748-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duarte Nancy
  Slide:ology : the art and science of creating great presentations
  1 ed. : Sebastopol : O'Reilly Media : 2008 : xix, 274 s. :
  ISBN: 9780596522346
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Erwin Kim
  "Communicating the new : how to make the complex, unfamiliar or still-fuzzy understandable to others"
  2014 :

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lawson Bryan
  How designers think : the design process demystified
  4. ed. : Oxford : Architectural Press : 2006 : xii, 321 p. :
  ISBN: 0-7506-6077-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  McKim Robert H.
  Experiences in visual thinking
  2. ed. : Boston, Mass. : PWS Engineering : cop. 1980 : 183 s. :
  ISBN: 0-8185-0411-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789187043529
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Value proposition design : how to create products and services customers want : get started with...
  Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Bernarda Greg, Smith Alan
  Hoboken : John Wiley & Sons : 2014 : xxv, 290 s. :
  ISBN: 9781118968055
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roam Dan.
  The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures
  Marshall Cavendish Limited : 2012 :

  Österlin Kenneth
  Allt du behöver veta om design management
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-47-09646-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2017 vecka 49

  Kurslitteratur

  Bergström Bo
  Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur
  10., [uppdaterade och utök.] uppl. : Stockholm : Carlsson : 2016 : 323 s. :
  ISBN: 9789173317665
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Referenslitteratur är inte obligatorisk

  Bildanalys : didaktik och metod
  Borgersen Terje, Ellingsen Hein
  Lund : Studentlitteratur : 1994 : 190 s. :
  ISBN: 91-44-38301-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bowers John
  Introduction to graphic design methodologies and processes : understanding theory and application
  Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2011. : xix, 121 p. :
  ISBN: 0470504358
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bowers John
  Introduction to two-dimensional design : understanding form and function
  2. ed. : New York : John Wiley & Sons : 2008 : ix, 150 p. :
  ISBN: 9780470163757
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cairo Alberto
  The functional art : an introduction to information graphics and visualization
  Berkely, CA : New Riders : c2013 : xxi, 363 p. :
  ISBN: 9780321834737
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duarte Nancy
  Resonate : present visual stories that transform audiences
  Hoboken, N.J. : Wiley : c2010 : xxi, 248 p. :
  ISBN: 978-0-470-63201-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Duarte Nancy
  Slide:ology : the art and science of creating great presentations
  1 ed. : Sebastopol : O'Reilly Media : 2008 : xix, 274 s. :
  ISBN: 9780596522346
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Erwin Kim
  "Communicating the new : how to make the complex, unfamiliar or still-fuzzy understandable to others"
  2014 :

  Hur moderna organisationer fungerar
  Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
  4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
  ISBN: 9789144095028
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lawson Bryan
  How designers think : the design process demystified
  4. ed. : Oxford : Architectural Press : 2006 : xii, 321 p. :
  ISBN: 0-7506-6077-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  McKim Robert H.
  Experiences in visual thinking
  2. ed. : Boston, Mass. : PWS Engineering : cop. 1980 : 183 s. :
  ISBN: 0-8185-0411-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Idéagenten : en handbok i att leda kreativa processer
  Michanek Jonas, Breiler Andréas
  4. rev. uppl. : Malmö : Arx : 2015 : 194 s. :
  ISBN: 9789187043529
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Value proposition design : how to create products and services customers want : get started with...
  Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Bernarda Greg, Smith Alan
  Hoboken : John Wiley & Sons : 2014 : xxv, 290 s. :
  ISBN: 9781118968055
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Roam Dan.
  The Back of the Napkin: Solving Problems and Selling Ideas with Pictures
  Marshall Cavendish Limited : 2012 :

  Bild och föreställning : om visuell retorik.
  Waern Yvonne, Pettersson Rune, Svensson Gary
  Lund : Studentlitteratur : 2004 : 197 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04259-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Österlin Kenneth
  Allt du behöver veta om design management
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 84 s. :
  ISBN: 978-91-47-09646-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Österlin Kenneth
  Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
  3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst