"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Projekt 2: Strategisk produktdesign, 15 hp

Engelskt namn: Project 2: Strategic Product Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID210

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen innehåller avancerade studier inom området strategisk design, varumärkesidentitet och strategisk produktutveckling. Kursen utförs ofta i samarbete med förutbestämt företag eller varumärke och består av följande faser:

1.    Strategisk design seminarium (4,5 hp)
Denna fas inkluderar introduktionen till ett företag, befintliga produkter och analysen av den övergripande varumärkesidentitet som dessa uttrycker och nuvarande och framtida marknadssituation. Metoder för att analysera produktens varumärkesidentitet introduceras genom praktiska övningar, resultatet av dessa kommer att delas genom de-briefings och presentationer. De flesta av dessa aktiviteter kommer att ske i grupper. Den här fasen slutar med att studenterna väljer sitt eget tema och projektriktning inom det definierade projektets omfattning och formulerar detta i en skriftlig projektbeskrivning.

2.    Strategisk design projekt (10,5 hp)
Denna del innefattar projektarbete fokuserat på att utforska möjligheterna till design och utveckling av nya produktlösningar som konceptuellt, visuellt och funktionellt respekterar de önskade egenskaper och varumärkesvärdena definierad av studenterna. Denna fas slutar med en slutlig presentation och inlämning av en visuell rapport som sammanfattar studentens arbetsprocess under kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Benchmark och analysera befintliga varumärken och produkter baserat på företagsidentitet, kärnvärden och uttryckt designstrategi.
  • Identifiera nya relevanta designmöjligheter för ett varumärke och produktsortimentet.
  • Visa förmåga att dra slutsatser och fatta beslut utifrån insamlad information samt kommunicera detta i en skriftlig projektbeskrivning tillsammans med ett individuellt arbete och tidsplan.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmågan att kombinera och kommunicera den erhållna kunskapen med en individuellt genererad designlösning och varumärkesuttryck i form av ett nytt designkoncept.
  • Presentera slutresultatet av designprojektet i två- och tredimensionell form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Dokumentera den individuella arbetsprocessen och reflektera över arbetsmetoder och individuella val som har gjorts under denna.

 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs form av föreläsningar och praktisk arbete, självständigt kunskapsinhämtande, grupparbete och eget projektarbete. Detaljer anges i den specifika projektbeskrivning som presenteras vid kursstarten. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer – muntliga, visuella och skriftliga – vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut.
Efter avslutad kurs ges studenten betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att få poäng för kursen måste studenten ha framställt en godkänd projektbeskrivning med problem-formulering och tidsplan, deltagit vid specificerade del-presentationer, samt hållit en slutpresentation av projektet. Slutligen skall en visuell rapport som dokumenterar hela arbetsprocessen och det slutgiltiga resultatet lämnas in.
Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).
Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

Blue ocean strategy : how to create uncontested market space and make the competition irrelevant
Kim W. Chan, Mauborgne Renée
Expanded edition. : Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press : [2015] : xxviii, 287 pages :
ISBN: 9781625274496
Se Umeå UB:s söktjänst

The upcycle : beyond sustainability : designing for abundance
McDonough William, Braungart Michael
1. ed. : New York : North Point Press : 2013 : xvii, 227 s. :
ISBN: 978-0-86547-748-3
Se Umeå UB:s söktjänst

This is service design thinking : basics, tools, cases
Stickdorn Marc, Schneider Jakob
[1. pbk ed.] : Amsterdam : BIS Publ. : cop. 2011 : 373 s. :
http://www.gbv.de/dms/weimar/toc/722014554_toc.pdf
ISBN: 9789063692797
Se Umeå UB:s söktjänst

Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers
Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, Clark Tim
Hoboken, N. J. : Wiley : cop. 2010 : 278, [3] s. :
ISBN: 978-0-470-87641-1 (pbk.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Klein Naomi
No logo : no space, no choice, no jobs
10th anniversary ed. : London : Fourth Estate : 2010 : xli, 502 s. :
ISBN: 978-0-00-734077-4
Se Umeå UB:s söktjänst

The ten faces of innovation : IDEO's strategies for beating the devil's advocate & driving creativity throughout your organization
Kelley Tom, Littman Jonathan
[New ed.] : London : Profile Books : 2008 : xi, 273 s. :
ISBN: 978-1-84668-031-1 (hft.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Cradle to cradle : remaking the way we make things
McDonough William, Braungart Michael
1. ed. : New York : North Point Press : 2002 : 193 s. :
ISBN: 978-0-86547-587-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Jordan Patrick W.
Designing pleasurable products : an introduction to the new human factors
London : Taylor & Francis : 2000 : viii, 216 s. :
ISBN: 0-748-40844-4
Se Umeå UB:s söktjänst