"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Visuellt historieberättande i industridesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Visual Storytelling in Industrial Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID213

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen tillhandahåller både teoretisk och praktisk kunskap om visuell berättarteknik, filmning och redigering och användning av programvara för att skapa visuella effekter för att uttrycka och förmedla ett avsett budskap med ett tidsbaserat media.

1.    Visuell berättarteknik (1,5 hp)
Detta moment introducerar berättarteknik och metoder samt tekniker som används för visuell berättelse och innehåller praktiska övningar och praktiskt arbete på ett manus och storyboard för en visuell berättelse.

2.    Videoinspelning, redigering och specialeffekter (1,5 hp)
Momentet innehåller praktiska introduktioner för videoinspelning och redigering. Det inkluderar också lektioner i användningen av programvara som möjliggör skapande av dynamisk grafik och visuella effekter.

3.    Projekt i visuellt berättande (4,5 hp)
Det sista momentet i kursen innebär ett kreativt projekt där studenterna, individuellt eller i grupp, får möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter genom olika medier för att uttrycka, visualisera och förklara en berättelse relaterad till industridesign.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Skapa och visuellt och muntligt presentera ett strukturerat storyboard som illustrerar den historia som studenten vill berätta visuellt.
  • Kommunicera den avsedda effekt den visuella historien ska ha på den tilltänkta målgruppen.
  • Förklara och redogöra för hur berättelsen stöds av en avsiktlig användning av bilder, visuell informationsgrafik och ljud.

Färdighet och förmåga

  • Demonstrera förvärvade färdigheter och kunskaper om programvaran som används för grafik, ljud och visuella effekter.
  • Skapa en presentation av ett koncept, idé eller sammanhang relaterad till industridesign genom användning av t.ex. video.
  • Visa förmågan att reflektera över sin planering och kunna kombinera olika verktyg samt implementationen av dessa för att skapa en visuell berättelse.
  • Producera material lämpligt för digital publicering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förmåga att kritiskt granska sitt eget arbete och argumentera för och emot om den avsedda effekten med slutresultatet har uppnåtts

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och praktiska övningar och ett kreativt projekt som övervakas av handledare.

Examination

Examination genomförs i form av mindre presentationer, muntliga och visuella, vid specifika tillfällen under kursen, samt i form av en presentation av studentens projektuppgift i slutet av kursen.
Efter att ha avslutat kursen kommer studenten att tilldelas ett av följande betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att erhålla högskolepoäng för kursen, måste studenten ha producerat ett inledande storyboard, genomfört godkända presentationer under kursen, samt skapat en slutgiltig muntlig och visuell presentation av den slutgiltiga dynamiska visualiseringen, vilket även inkluderar specificerade inlämningsuppgifter. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

The power of visual storytelling : how to use visuals, videos, and social media to market your brand
Walter Ekaterina, Gioglio Jessica
1 Ed. : New York : McGraw-Hill : [2014] : x, 221 pages :
ISBN: 978-0-07-182393-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Karia Akash
TED talks storytelling : 23 storytelling techniques from the best TED talks
[Utgivningsort okänd] : Createspace : 2015 : 59 s. :
ISBN: 978-1-5075-0300-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Field Syd
The screenwriter's workbook
Rev. ed. : New York : Delta Trade Paperbacks : 2006 : 304 s. :
ISBN: 978-0-385-33904-9
Se Umeå UB:s söktjänst