"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiska studier, 15 hp

Engelskt namn: Practical studies

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID215

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-10

Innehåll

Praktiska studier 1 , 7,5 hp
I momentet ska den studerande förvärva praktisk erfarenhet genom att följa en yrkesverksam designers dagliga arbete, omsätta kunskap i olika situationer, bekräfta eller kritiskt granska inhämtad kunskap och undersöka hur kunskapen kan användas på en arbetsplats med industridesign i fokus. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens används på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett industridesignföretag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. Valet av praktikplats ska godkännas av programansvarig. En yrkesverksam industridesigner på praktikplatsen ska vara handledare och kontaktperson. Studierna bedrivs individuellt med kontaktpersonen som handledare.
Om det inte finns tillräckligt många praktikplatser att tillgå kan studenten genomföra ett projekt med ett externt företag där företaget tillhandahåller handledare och kontaktperson som godkänner studentens projektplanering och deltar i uppföljningar under projektets gång. Om inte företaget kan tillhandahålla en handledare tilldelas studenten en extern handledare. Samarbetsföretaget ska godkännas av programledaren.

Praktiska studier 2, 7.5 hp
I momentet ska den studerande förvärva praktisk erfarenhet genom att följa en yrkesverksam designers dagliga arbete, omsätta kunskap i olika situationer, bekräfta eller kritiskt granska inhämtad kunskap och undersöka hur kunskapen kan användas på en arbetsplats med industridesign i fokus. Den studerande erhåller en erfarenhetsbaserad kunskap och kompetens och ska studera hur ämneskunskap och kompetens används på en arbetsplats. Den studerande och programledare diskuterar studentens önskade alternativ för praktiska studier och fördjupningsstudier. Den studerande initierar och administrerar själv en kontakt med ett industridesignföretag i Sverige eller utomlands för sina praktiska studier. Valet av praktikplats ska godkännas av programansvarig. En yrkesverksam industridesigner på praktikplatsen ska vara handledare och kontaktperson. Studierna bedrivs individuellt med kontaktpersonen som handledare.
Om det inte finns tillräckligt många praktikplatser att tillgå kan studenten genomföra ett projekt med ett externt företag där företaget tillhandahåller handledare och kontaktperson som godkänner studentens projektplanering och deltar i uppföljningar under projektets gång. Om inte företaget kan tillhandahålla en handledare tilldelas studenten en extern handledare. Samarbetsföretaget ska godkännas av programledaren.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Kritiskt granska och analysera egen kunskap om designprocessen och reflektera över erfarenheterna från verklighetsnära praktik med industridesignfokus.

Färdighet och förmåga

  • Att under praktiken reflektera över sin egen yrkesidentitet utifrån verklighetsnära situationer.
  • Den studerande ges möjligheter att delvis självständigt fördjupa sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett verklighetsperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över genusperspektiv i verklighetsnära situationer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser i kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Handledning av yrkesverksam industridesigner eller jämförbar disciplin.

Examination

Examination i momentet Praktiska studier 1, sker genom aktiv närvaro vid diskussionsseminarier, seminarier och gruppträffar, redovisade övningsuppgifter och skriftliga inlämningsuppgifter av PBL-uppgift.
Momentet Praktiska studier 2 och generisk kunskap examineras med aktiv närvaro i exempelvis forumspel med individuella inlägg och/samt inlämnande av reflektionsuppgifter.

För att bli godkänd på kursen måste alla momenten i kursen vara genomförda och godkända. Betyget Godkänd (G) och Underkänd (U) ges för varje moment samt för kursen som helhet.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Studenten kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då det bygger på individuella och gemensamma erfarenheter och samt resultat i diskussioner med praktikföretage.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Referenslitteratur

Österlin Kenneth
Design i fokus för produktutveckling : varför ser saker ut som de gör?
3. utökade uppl. : Malmö : Liber : 2010 : 176 s. :
ISBN: 978-91-47-09443-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst