"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kreativa reflektioner kring produktdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Creative reflections on product design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID217

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-04-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Denna kurs ger möjlighet till förvärvande av både teoretisk och praktisk information och individuell reflektion över produktdesignerns arbetsprocess, samt dennes potential för att influera och utveckla arbetsmetoder som kan bidra till att förbättra designprocessen och styrka designerns roll. Kursen innehåller grunden för designforskningsteori och en individuell informationsinsamlingsuppgift.
Under kursens första del introduceras studenterna till metoder och tekniker som används inom designforskning. Huvudsyftet med informationsinsamlingsuppgiften är att identifiera, kartlägga, reflektera och föreslå relevanta teman och arbetsmetoder som kan utforskas ytterligare om de väljs som ett exaensarbete inom masterprogrammet i avancerad produktdesign.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa förmåga att analysera och dra slutsatser från faktabaserade omvärldsanalyser.
  • Identifiera en designmöjlighet inom ett specifikt område och argumentera för relevansen av denna.

Färdighet och förmåga

  • Skapa textuell och visuell dokumentation som visar personliga reflektioner och slutsatser om ett tema relaterat till design.
  • Göra slutsatser om lämpliga arbetsmetoder och procedurer som är relevanta för en individuell utforskning av en vald designmöjlighet och strukturera en tids- och projektplan för sådant arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Generera personliga reflektioner baserat på fakta och insikter som erhålls vid informationsinsamling och utvidga sådana reflektioner till möjliga områden för vidare personlig utveckling som professionell designer, i linje med studentens egna personliga designfilosofi.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av skriftliga uppgifter, självständigt förvärv av kunskap och individuell reflektion. Detaljer och schema enligt den specifika projektbeskrivning som presenteras i början av kursen.

Examination

Examinationen består av ett antal skriftliga uppgifter som sammanställs till en illustrerad rapport skriven på engelska. Betyget är en sammanvägning av de ingående delarna och betyget som ges är Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Doing research in design
Crouch Christopher, Pearce Jane
London : Berg : 2012 : xiv, 184 p. :
ISBN: 1847885799
Se Umeå UB:s söktjänst

Laurel Brenda
Design research : methods and perspectives
Cambridge, MA : MIT Press : cop. 2003 : 334 s.b ill. :
ISBN: 0-262-12263-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst