"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konceptuella produktlösningar, 15 hp

Engelskt namn: Conceptual Product Solutions

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID218

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-04-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen innehåller studier i designen av konceptuella produktlösningar. Designmöjligheter inom ett definierat problemområde undersöks genom att kombinera befintliga, nya eller kommande teknologier med syfte att skapa nya relevanta designkoncept för ett framtida sammanhang. Kursen utförs ofta i samarbete med en förutbestämd samarbetspartner.

1.    Faktainsamling (4,5 hp)
Denna fas fokuserar på praktisk informationsinsamling, strukturering och analys. Det mesta av detta kommer att ske genom grupparbete. Syftet är att skapa en förståelse för den nuvarande situationen utifrån vilken visioner av framtida koncept kan genereras. Denna fas slutar med att studenten definierar och presenterar ett projekt som är relevant för kursens omfattning.

2.    Konceptuellt projektarbete och visualisering (10,5 hp)
I denna fas ingår projektarbete i mindre grupper som fokuserar på att utforska möjligheterna att designa och utveckla nya produktlösningar som konceptuellt, visuellt och funktionellt adresserar de problemställningar som har identifierats som mest relevanta. Denna fas slutar med en slutlig presentation och inlämning av visuellt presentationsmaterial som kommunicerar det utvecklade konceptet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Visa praktiskt förståelse och förmåga att använda olika förhållningssätt och kreativa metoder i processen med omfattande informationsinsamling, problemidentifiering, idégenerering, utvecklingen och slutförandet av en konceptuell designlösning.
  • Strukturera, analysera och sammanfatta insamlad information, egengenererade slutsatser och beslut samt dokumentera detta i en projektbeskrivning tillsammans med en personlig arbets- och tidsplan.

Färdighet och förmåga

  • Arbeta självständigt med konceptutveckling, individuellt eller i grupp, med syftet att praktisk utforska idéer och uttryck för utvalda designmöjligheter.
  • Presentera den individuella designprocessen genom två- och tre-dimensionella medier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över det utvecklade slutresultatet och visa det genom t.ex. video eller annan visuell media och framföra den förväntade användningen och värdet av det utvecklade konceptet i den tilltänkta kontexten.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign vid Designhögskolan med godkänt resultat, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs form av föreläsningar och praktisk arbete, självständigt kunskapsinhämtande, grupparbete och eget projektarbete. Detaljer anges i den specifika projektbeskrivning som presenteras vid kursstarten.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer – muntliga, visuella och skriftliga – vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut.
Efter avslutad kurs ges studenten betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att få poäng för kursen måste studenten ha framställt en godkänd projektbeskrivning med problemformulering och tidsplan, deltagit vid specificerade delpresentationer, samt lämnat in det slutliga visuella presentationsmaterialet.
Betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas  ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §).Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Moggridge Bill
Designing interactions
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2007 : xxiv, 766 s. :
ISBN: 0-262-13474-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Moussette Camille
Simple haptics [Elektronisk resurs] : sketching perspectives for the design of haptic interactions
Umeå : Umeå Institute of Design, Umeå University : 2012 : 283 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-60221
ISBN: 9789174594843
Se Umeå UB:s söktjänst

Goodwin Kim
Designing for the digital age : how to create human-centered products and services
Indianapolis, IN : Wiley Pub. : cop. 2009 : xxix, 739 s. :
ISBN: 978-0-470-22910-1 (paper/website)
Se Umeå UB:s söktjänst