Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grunder i formgivning, 30 hp

Engelskt namn: Foundations in design

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5ID240

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-23

Innehåll

Kursen är en orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor, med fokus på både traditionell och nyskapande formgivning och konstnärlig träning (exempelvis skiss, gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, m.m.).
Under kursens gång bygger studenten färdigheter och förståelse för formgivning och gestaltning.

Modul 1 - Grundläggande tvådimensionell formgivning 15 hp
Modulen syftar till att ge studenterna en grundläggande förståelse för tvådimensionell formgivning och de verktyg som kan användas i detta område. Målet är att studenten efter denna modul har grundläggande färdigheter och förståelse för att formge ett tvådimensionellt objekt.

Modul 2 - Grundläggande tredimensionell formgivning 15 hp
Modulen syftar till att ge studenterna en grundläggande förståelse för tredimensionell formgivning och de verktyg som kan användas i detta område. Målet är att studenten efter denna modul har grundläggande färdigheter och förståelse för att formge ett tredimensionellt objekt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formgivning och gestaltning.
 • Redogöra för och förklara grundläggande begrepp inom tredimensionell formgivning och gestaltning.
 • Redogöra för material som används inom två och tredimensionell formgivning och gestaltning från ett hållbarhetsperspektiv.
 • Redogöra för hur analoga respektive digitala verktyg kan användas inom formgivningsprocessen, och varför.
Färdigheter och förmåga
 • Redogöra för och tillämpa grundläggande tekniker och verktyg inom två och tredimensionell formgivning och gestaltning.
 • Redogöra för och överföra formförslag från tvådimensionell form till tredimensionell form.
 • Framställa en grafiskt enhetlig och logiskt strukturerad visuell projektpresentation.
 • Presentera sin formgivningsprocess och resultat muntligt på ett argumenterande och övertygande sätt.  
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • Reflektera över utmaningarna i arbetet med att bibehålla det eftersträvade formspråket och formuttrycket i övergången från 2D till 3D.
 • Analysera och reflektera över sin arbetsprocess och resultat.
 • Reflektera kring sitt eget lärande och utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov. Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar och projekt under uppsikt av handledare.

Examination

Examinationen av modul 1 och modul 2 sker genom praktiska övningar, i närvaro av examinator, och presentation av resultatet av tilldelade uppgifter. För att bli godkänd på hela kursen måste alla de olika övningarna och uppgifterna vara genomförda, inlämnade och godkända. På både modul 1 och modul 2 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). På kursen som helhet ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget på hela kursen utgör en sammanfattning av resultaten på de olika kursmodulerna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås,

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.