Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Akvatisk kemi, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Aquatic Chemistry

Denna kursplan gäller: 2007-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 5KE003

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen behandlar vatten, som lösningsmedel och transportör av kemiska ämnen där vikten av pH och redoxpotentialer i såväl geokemiska som biologiska processer belyses.
Vidare behandlas fasta fasers struktur och lösningskemiska egenskaper samt metalljoners och organiska miljögifters olika förekomstformer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-tolka diagram baserade på kemiska jämvikter
-utföra olika typer av jämviktsberäkningar
-beskriva fasta fasers uppbyggnad och egenskaper i akvatisk miljö.
-beskriva metalljoners koordinationskemi
-beskriva kemiska processer i vattenlösning med viss fokusering mot metalljoners kemi
i system med geokemisk och biologisk relevans - metalljoners olika förekomstformer,
deras toxicitet och transport/fastläggning.
-inse betydelsen av reaktioner vid fasgränsytor för system omfattande såväl biologiska
makromolekyler som i naturen vanligt förekommande mineral.

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder, 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, "workshops", gruppövningar, demonstrationer och laborationer. Laborationer med tillhörande gruppövningar samt workshops är obligatoriska moment.

Examination

Kursen avslutas normalt med skriftligt prov. Detta kan eventuellt kombineras med andra examinationsformer. För godkänd kurs måste de laborativa delmomenten vara godkända. ). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.