"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk kemi N, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Analytical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2007-07-16 och tillsvidare

Kurskod: 5KE082

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen inleds med ett teoretiskt block som behandlar grunderna för instrumentell kemisk analys, där stor vikt läggs vid mätprinciperna och vid utrustningens funktion. Under detta moment behandlas även viss statistik, som linjär regression och felfortplantning i mättillämpningar.
I den laborativa delen av kursen övas sedan korrekt handhavande av instrumentering för kemisk analys och mätningar i kemiska system. Bland de tekniker som behandlas är elektrokemi (polarografi, coulometri, amperometri, samt potentiometri med pH- och jonselektiva elektroder), atomemissions- och atomabsorptionsspektroskopi med flamma och grafitugn, spektrofotometri i UV och synligt ljus, gaskromatografi och vätskekromatografi, samt komplexometriska titreringstekniker.
Obligatoriska laborationer finns i anslutning till kursens innehåll och särskild vikt läggs vid en kritisk granskning av förutsättningar, felkällor och användbarhet hos varje mätteknik, liksom vid utformning av rapporter vid laborativt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för grunderna för hur de olika analytisk kemiska mätteknikerna fungerar och tillämpa dessa laborativt;
- vara förtrogen med de viktigaste typerna av instrumentering som används för kemisk analys;
- planera och utföra enklare kvalitativa och kvantitativa analyser;
- uppskatta mätosäkerhet och ange korrekta spridningsmått för erhållna mättresultat;
- kritisk granska och sammanställa resultat från analytisk kemiska mätningar;
- presentera kemiska analysresultat både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Univ: Kemins grunder 15 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och "tutorials". Laborationer och "tutorials" är obligatoriska i kursen.

Examination

Kunskapsredovisning sker genom skriftligt prov som anordnas i slutet av kursen.
Betyg på kursen sätts först när både prov och laborationskurs är godkända.
På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
På hel kurs sätts något av betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov.
Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen av samma lärare har rätt att hos Kemiska institutionens styrelse begära att annan lärare utses till examinator för honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.