"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Processanalytisk kemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Process Analytical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE088

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-05

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-10-26

Innehåll

I kursen behandlas följande moment: allmän introduktion till ämnet, provtagningssystem, analyssystem för fysikaliska egenskaper (viskositet, termisk ledningsförmåga, densitet, ångtryck etc), processkromatografi, flödesinjektionsanalys i processtillämpningar, spektroskopi i industriella processer, elektrokemiska sensorer i processanalys, miljöövervakning - från kontroll till minimering av utsläpp, icke-invasiva tekniker för processanalys och analyssystembestämning av några specifika ämnen i processflöden (klor, svavel och vatten).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för hur man kan kontrollera produktkvalité vid kemiteknisk produktion - snabbt och på ett tillförlitligt sätt inhämta information om processens kemiska och fysikaliska tillstånd - välja, anpassa samt utveckla analytiskkemiska metoder för analys i kemitekniska processer.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs Analytisk kemi (T) (5KE081,15hp) eller motsvarande kunskaper. För Energiteknologer krävs kurserna Energiteknisk kemi I (5KE040, 7.5 hp), Energiteknisk kemi II (5KE090, 7.5 hp), Förbränning, förgasning och pyrolys (5KE015, 7.5 hp), och Mät- och presentationsteknik (5EN015, 7.5 hp). Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning och obligatoriska laborationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftlig avrapportering av de laborativa projekten, och dels i form av skriftliga prov vid kursens slut. Betyg på kursen sätts först när både prov och laborationskurs är godkända. På de laborativa projekten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På de skriftliga proven, och på hel kurs, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2011 vecka 36

Kurslitteraturen består av kompendium som du tillförskaffar dig från kursledningen vid Kemiska institutionen.

Kompendium
Kemiska institutionen :