"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän kemi, 12 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: General Chemistry

Denna kursplan gäller: 2007-11-12 och tillsvidare

Kurskod: 5KE102

Högskolepoäng: 12

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-11-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen behandlar allmänna kemiska grundbegrepp såsom periodiska systemets uppbyggnad, nomenklatur, stökiometri, allmänna gaslagen, kemiska reaktionsformler, kemisk omsättning, kemisk reaktionshastighet och jämvikt, akvatisk kemi med tillämpning på syror och baser, metallkomplexbildning, -utfällning och -korrosion, samt grundläggande kemisk termodynamik. Vidare behandlas naturprodukternas kemi, dvs mineralers, petroleumprodukters och olika biomaterials kemi.
Kursen ger vidare vana och färdighet vid laborativt arbete inkluderande provtagning, hantering av kemisk mätapparatur och kemisk analys, samt ger en god grund för fördjupade studier i teknisk processkemi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
-redogöra för systematiken i det periodiska systemets konstruktion
-namnge de vanligaste kemiska elementen, jonerna och organiska molekylerna
-balansera kemiska formler samt utföra kvantitativa beräkningar utifrån dessa
-redogöra för modeller som ligger till grund för begreppen kemisk kinetik och kemisk jämvikt
-utföra kvantitativa beräkningar utgående från hastighets- och jämviktskonstanter
-beräkna värmebalanser vid enklare kemiska reaktioner
-redogöra för kemisk sammansättning hos några industriellt viktiga utgångsmaterial
-planera och genomföra en kemisk undersökning
-utvärdera mätdata och presentera resultaten, såväl muntligt som skriftligt

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs kurserna Inledande kurs för processoperatörer (5TN005) och
Matematik för processoperatörer (5MA060), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, räkneövningar, demonstrationer, laborationer samt studiebesök. Laborationer med tillhörande gruppövningar och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga och/eller muntliga avrapporteringar av laborationer, dels i form av fortlöpande prov under kursens gång, och dels i form av ett skriftligt prov vid kursens slut.
Betyg på kursen sätts först när samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
På de skriftliga proven, och på hel kurs, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.