"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljöexponeringar - Kemiska faktorer, 5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Occupational Exposure - Chemicals

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 5KE115

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-06-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen har fokus på risker och metoder för riskbedömning rörande kemiska och mikrobiologiska ämnen i arbetsmiljöer. Efter en inledning om hälsorisker och medicinska effekter kommer huvuddelan av kursen att beröra metoder och arbetssätt för att bedöma exponering huvudsakligen för kemiska ämnen. Ingående delar är bl.a. mätmetoder, mätstrategier, provtagnings - och analysutrustningar för exponerings- och åtgärdsmätningar, mätbedömningar, produkt- och hanteringskontroll, lagar och förordningar, gränsvärdessättning, normer och standardiseringar, samt åtgärder. Förutom föreläsningar kommer gruppövningar att användas för att öva riskbedömning och planering av arbetsmiljömätning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
* grunderna om kemiska och mikrobiologiska agens inverkan på människan
* hur dessa miljöfaktorer kan mätas, värderas och åtgärdas
* för kursen relevanta lagar och förordningar som reglerar arbetsplatsrelaterad hantering av kemiska och biologiska agens
* planera, genomföra samt rapportera arbetsmiljömätningar avseende kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer och självstudier.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av muntlig redovisning av gruppdiskussioner och mätresultat av kemiska ämnen i luft, samt skriftliga mätrapporter och dels i form av skriftligt prov vid kursens slut.
Betyg på kursen sätts först när både prov och rapporter är godkända.
Som betyg sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
En kursdeltagare som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till Kemiska institutionen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.