"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö och säkerhet, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Occupational safety

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 5KE126

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-10-24

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen förmedlar kunskaper om risker i arbetslivet. Med utgångspunkt från olika perspektiv som organsiation, sociala processer och ledarskap, interaktion mellan människa och teknik, individens förutsättningar, perception, motivation, säkerhetsbeteende, mänskliga felhandlingar, attityder och värderingar om säkerhet, stress och säkerhet, gruppnormer, samt säkerhetsklimat och säkerhetskultur.
Kursen omfattar säkerhet och risk, person- och maskinsäkerhet, metoder för riskanalys och riskhantering, människa-teknik-organisation (MTO), förebyggande arbete, samt regelverk som lagar, föreskrifter och standarder.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
* Visa grundläggande kunskap om hur MTO (människa-teknik-organisation) samspelar i uppkomsten av risker på arbetplatsen
* Visa grundläggande kunskap om hur risker i arbete kan identifieras, värdera, kommuniceras och åtgärdas
* Visa övergripande kunskap om relevant regelverk
* Genomföra enklare riskanalyser av arbete och föreslå åtgärder som minskar riskerna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår både närvarobaserad undervisning på campus samt webbaserad undervisning med självstudier. Delar av undervisningen är obligatorisk.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av obligatoriska redovisningar av gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter, och dels i form av skriftligt prov vid kursens slut. Examinator utses av Kemiska institutionen.
Betyg på kursen sätts först när både prov och rapporter är godkända. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Studerande som underkänts två gånger i prov på kursen av samma lärare har rätt att hos Kemiska institutionen begära att annan lärare utses till examinator för honom/henne. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.