"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Arbetsmiljö och säkerhet - Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Work environment - Risk sources, risk management and safety strategies

Denna kursplan gäller: 2013-09-16 och tillsvidare

Kurskod: 5KE136

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arbetsliv och hälsa: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-04-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper inom området arbetsmiljörisker, och är lämplig vid t.ex arbete som arbetsmiljöingenjör. Kursen är även lämplig som fortbildning för personal med utökat arbetsmiljöansvar, t.ex inom företagshälsovården, eller inom företagens linjeorganisation.
Kursen behandlar risker i arbetslivet och omfattar avsnitt som riskanalys, riskhantering och regelverk. Olika riskkällor och de regelverk som omfattar dessa beskrivs. Metoder för riskanalys och riskhantering samt förebyggande arbete beskrivs utgående från perspektiv som interaktion mellan människa - teknik - organisation (MTO), sociala processer och ledarskap samt individens förutsättningar, perception, motivation och säkerhetsbeteende.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:
* visa grundläggande kunskap om hur risker i arbete kan identifieras, värdera, kommuniceras och åtgärdas.
* redogöra för hur MTO (människa-teknik-organisation) samspelar i uppkomsten av risker på arbetplatsen.
* redogöra för relevanta regelverk inom området.
* genomföra riskanalyser av arbetssituationer och föreslå åtgärder som minskar riskerna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. I kursen ingår två korta undervisningstillfällen (2-3 dagar) vid campus. I övrigt är kursen webbaserad och bygger på självstudier. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska det vill säga examinerande.

Examination

Examination sker genom deltagande i och redovisning av grupparbeten, seminarier och inlämningsuppgifter samt ett skriftligt prov vid kursens slut. På det skriftliga provet sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På redovisning av seminarier och grupparbeten ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle har rätt till förnyat prov och kommer att erbjudas ytterligare examinationstillfällen efter överenskommelse med kursansvarig lärare. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få högre betyg. Studerande som av samma lärare underkänts två gånger i ett prov har rätt att hos Kemiska institutionens prefekt begära att en annan lärare utses att bestämma betyg åt henne/honom, för det aktuella provet.

TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets  handläggningsordning för tillgodoräknande).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.