Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kemins grunder, 15 hp

Engelskt namn: Fundamentals of Chemistry

Denna kursplan gäller: 2016-10-03 till 2017-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5KE165

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-05

Innehåll

Kursen behandlar kemisk nomenklatur, det periodiska systemet, stökiometri, atomers och föreningars elektronstruktur, kemisk bindning och geometrisk struktur, samt intermolekylära krafter i fast, vätske- och gasfas. En introduktion ges till den kvantmekaniska teorin som tillämpas på kemisk termodynamik och kemisk kinetik. Vidare behandlas kemiska jämvikter och massverkans lag som omfattar gaser, vätskor och blandningar samt syra-basjämvikter, löslighets- och komplexjämvikter och deras relation till den kemiska termodynamiken och Gibbs fria energi. En introduktion ges även till elektrokemi och radioaktivitet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
  • behärska kemiska formler och stökiometri samt utföra beräkningar utgående från stökiometriska samband
  • förklara fysikaliska och kemiska egenskaper hos vanligt förekommande atomer och kemiska föreningar samt relatera dessa egenskaper till periodiska systemets uppbyggnad.
  • förklara skillnader mellan aggregationsformerna fast ämne, vätska och gas i termodynamiska termer
  • beskriva vilka de dominerande intermolekylära krafterna är i en kemisk förening genom att hänvisa till molekylens atomära sammansättning och dess geometriska struktur
  • bedöma kemiska ämnens syra- och baskaraktär, löslighet, komplexbildningsförmåga samt redoxkaraktär utgående från jämviktskonstanter och termodynamiska storheter, samt utföra beräkningar för att kvantifiera tillhörande storheter.
  • tillämpa olika kinetiska modeller för kemiska reaktioner
  • beskriva radioaktivitetens grunder och skillnader mellan olika typer av radioaktivitet
  • planera och utföra laborationer, utvärdera dem samt skriva korrekta rapporter och föra en laboratoriedagbok

 

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13 med ett eller flera undantag).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner/diskussioner, räkneövningar, demonstrationer och laborationer.  Deltagande är obligatoriskt vid laborationer och moment som gäller laboratioriesäkerhet.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig individuell tentamen och dels genom ett laborationsmoment som utförs i grupp eller individuellt och examineras genom skriftliga redogörelser. På den skriftliga tentamen sätts för utbildningsområdet teknik något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) och för övriga studerande sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges betyg baserat på tentamensresultat. Godkänt betyg eller högre sätts först när laborationsmomentet är godkänt. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos prefekten för Kemiska institutionen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Examination baserad på denna kursplan garanteras två år efter studentens förstagångs registrering på kursen.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).
 

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 37

Kontakta ansvarig lärare för aktuell kurslitteratur