"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biofysikaliska-kemiska koncept, 15 hp

Engelskt namn: Biophysical-Chemical Concepts

Denna kursplan gäller: 2018-05-28 och tillsvidare

Kurskod: 5KE174

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-05-31

Innehåll

Kursen behandlar biofysikaliska och kemiska processer i miljön och i biologiska system. I den praktiska delen av kursen ingår bland annat utförande av spektroskopiska mätningar på proteiner i interaktion med små organiska molekyler, jämviktsberäkningar baserad på fugacitet samt ytkarakterisering av molekylär adsorption på organiska/biologiska (tex. nanotuber, membraner) och oorganiska ytor (tex. mineraler). Kursen behandlar följande områden; termodynamik, absorptionsprocesser, kinetik, fugacitet, fysikalisk-kemiska egenskaper, molekylär dynamik och spektroskopiska metoder främst NMR spektroskopi men även Raman-, IR-, CD- och Fluoroscensspektroskopi. Kursen innehåller också ett litteraturprojekt som inkluderar litteratursökning samt såväl skriftlig som muntlig rapportering. Kursen behandlar även vetenskapsteori och etik. Laborationerna på kursen har en nära anknytning till pågående forskning vid Umeå universitet inom protein-, läkemedels- och miljökemi.

Förväntade studieresultat

efter kursen skall studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera olika kemiska processer på gränsytor och beskriva dess termodynamiska och kinetiska beroende utifrån fysikalisk-kemiska begrepp
  • utföra beräkningskemisk behandling av utbytesprocesser, dess kinetik samt koppla dessa till experimentella observationer
  • visa förmåga att beräkna och analysera organiska substansers fördelning i miljön baserat på fugacitetskoncept
  • redogöra för och beskriva de spektroskopiska tekniker som behandlas under kursen, samt beskriva, utföra och diskutera deras praktiska användning för studier av biologiska molekyler och kemiska processer i mark och biota
  • kritiskt granska, analysera och diskutera data från beräkningar och datorsimuleringar kombinerat med data från spektroskopiska mätningar i ett för kursen relevant teoretiskt eller experimentellt sammanhang
  • redogöra för val av lämplig spektroskopisk metod för en given frågeställning inom strukturbiologi och kemi
  • självständigt identifiera och formulera en frågeställning inom området och utifrån den utföra ett litteraturprojekt som redovisas skriftligt och muntligt
  • visa förmåga att diskutera samhälleliga och etiska aspekter av vetenskaplig forskning

 

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, eller motsvarande samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, demonstrationer och ett projektarbete. Laborationerna med tillhörande gruppövningar liksom seminarier som behandlar samhälleliga och etiska aspekter är obligatoriska.

Examination

Projekten utförs i grupp och examineras muntligt och skriftligt. Projekten bedömns med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Kursen avslutas med skriftlig individuell tentamen. Laborationer bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). Deltagande i obligatoriska gruppövningar och muntliga redovisningar utgör även en grund för examinationen och bedöms med något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). På den skriftliga tentamen, och på hel kurs, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen.

 

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 22

Atkins' Physical Chemistry
Atkins Peter, De Paula Julio, Keeler James
eleventh edition : Oxford : Oxford University Press : 2017 : xxvii, [3], 908 sidor :
ISBN: 978-0-19-876986-6
Se Umeå UB:s söktjänst