Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att bedöma risker för organiska kemikalier, 7,5 hp

Engelskt namn: Assessing risks of organic chemicals

Denna kursplan gäller: 2019-08-05 och tillsvidare

Kurskod: 5KE181

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-19

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-08-22

Innehåll

Kursen behandlar organiska kemikalier i miljön och de risker dessa medför för organismer i miljön och för människors hälsa. Den omfattar biotiska och abiotiska processer, persistens, tillgänglighet, öde och transport samt metabolism med fokus på att utvärdera exponeringen för djur och människa. Kursen introducerar metodiker för att utvärdera miljö- och hälsoeffekter samt koncept som "exposome", "adverse outcome pathways" och djurförsöksfria testmetoder. Relevant lagstiftning inom kemikalieområdet introduceras tillsammans med begreppet hållbar kemikalieanvändning samt processer för substitution av kemikalier. Riskbedömningsmetoder beskrivs och tillämpas i en fallstudie där en specifik kemikalie eller kemikaliegrupp riskbedöms.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • förklara, utvärdera och förutsäga olika organiska kemikaliers öde i naturen baserat på deras kemiska egenskaper,
  • förklara hållbar användning och substitution av kemikalier
  • redogöra för relevant lagstiftning inom området
  • tillämpa och utvärdera modeller för att bedöma exponering av djur och människa,
  • beräkna, kritiskt granska och tolka data för human- och miljöriskbedömning av organiska kemikalier,
  • självständigt, skriftligt och muntligt samt inom givna tidsramar, förklara och kritiskt diskutera riskbedömning av organiska kemikalier utifrån moderna effekt- och hälso-bedömningsmetodiker och miljökemiska principer.

Behörighetskrav

90 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet kemi, 15 hp miljökemi eller motsvarande, samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är i huvudsak baserad på studentaktiva lärandemetoder vilket inkluderar onlineföreläsningar, obligatoriska prov, projektarbete, övningar samt självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig examination med seminarium och redovisning av fallstudien samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift av fallstudien inför seminarium. Skriftliga individuella inlämningsuppgifter ges bedömning Underkänd (U) eller Godkänd (G). Fallstudien ges bedömning Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) där muntlig och skriftlig examinationen sammanvägs. På hela kursen ges ett av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på kursen måste alla examinationsmoment vara godkända. För VG krävs bedömningen VG på fallstudien samt G på resterande examination. Den som blir godkänd på en examination får inte göra om den för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Kemiska institutionen. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.