"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kemi baskurs I, 7,5 fup

Engelskt namn: Chemistry Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5KX000

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-09-02

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursen omfattar två moduler.
Modul 1: Teori, 6 förutbildningspoäng
Modul 2: Laborationer, 1.5 förutbildningspoäng

Kursen behandlar materiens indelningar i blandningar och rena ämnen. Kunskapen om atomens uppbyggnad är utgångspunkt för en djupare förståelse av ämnens egenskap, struktur och funktion och dessa egenskaper kopplas till periodiska systemets uppbyggnad. Kemisk bindning är ett centralt begrepp för att förstå skillnaden i egenskaper mellan joner, metaller och molekylföreningar där några ämnesklasser studeras särskilt. Vidare ingår stökiometri med enklare kemiska beräkningar. Syror och baser, pH begreppet, oxidation och reduktion, redoxreaktioner och energiomsättning vid kemiska reaktioner är andra begrepp som behandlas under kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande kemiska begrepp, atomers uppbyggnad och olika typer av kemiska bindningar
 • tillämpa sina kunskaper inom kemisk bindning och molekylers struktur för att förutsäga ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper
 • skriva reaktionsformler och utföra enklare stökiometriska beräkningar utgående från dessa
 • förklara skillnaden mellan starka och svaga syror, kemiska ämnens syra/bas och redoxkaraktär samt tillämpa elektrokemiska reaktioner
 • genomföra enklare kemiska experiment på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt
 • tolka och redovisa experimentella resultat både skriftligt och muntligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av genomgångar, lektioner och workshops, varvat med laborationer. Deltagande i laborationer och workshops samt därmed integrerad undervisning är obligatorisk.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer (modul 2). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).  Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Kemiboken 1
  Borén Hans, Börner Manfred, Johansson Anna, Larsson Monika, Lillieborg Sigvard, Lindh Birgitta, Lundström Johanna, Ragnarsson Maud, Boström Agneta, Sundkvist Sten-Åke
  5 uppl. : Liber : 2018 : 372 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11594-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Kemiboken 1
  Borén Hans, Börner Manfred, Johansson Anna, Larsson Monika, Lillieborg Sigvard, Lindh Birgitta, Lundström Johanna, Ragnarsson Maud, Boström Agneta, Sundkvist Sten-Åke
  5 uppl. : Liber : 2018 : 372 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11594-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst