Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp

Engelskt namn: Thesis Project for the Degree of Bachelor of Science in Mathematics

Denna kursplan gäller: 2019-08-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MA192

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-02-19

Innehåll

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Kursen bygger vidare på valda grundkurser i ämnet, och går vad gäller innehållet djupare än ordinarie kurser i matematik. Kursen ger en introduktion till vetenskaplighet inom ämnet, vad gäller sättet att närma sig en frågeställning, att tillgodogöra sig och analysera bakgrundsmaterial samt presentera sina frågeställningar, resultat och slutsatser. Den centrala delen av kursen utgörs av att författa en skriftlig rapport, som sedan presenteras muntligt och skriftligt vid ett seminarium. Vid seminariet opponerar de studerande på varandras rapporter.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • visa på fördjupade kunskaper i något matematiskt område
Färdighet och förmåga
  • planera och genomföra ett självständigt arbete inom givna tidsramar
  • läsa och analysera vetenskaplig litteratur som är relevant för problemställningen
  • muntligt och skriftligt kommunicera frågeställningar, metod och resultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • anlägga ett vetenskapligt perspektiv på källmaterial och det egna skrivandet
  • kritiskt och konstruktivt granska ett annat examensarbete

Behörighetskrav

Minst 75 hp matematik varav minst 15 hp på minst kandidatexamensnivå eller motsvarande. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning. I slutet av kursen genomför de studerande opposition på varandras arbeten i seminarieform.

Examination

Examinationen på kursen är indelad i tre delar: Opposition på annat examensarbete, försvar av eget examensarbete samt skriftlig rapport. För godkänd kurs krävs godkänt resultat på alla delar. På opposition respektive försvar ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På den skriftliga rapporten ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För i övrigt godkänd kurs avgör bedömningen av den skriftliga rapporten om kursbetyget skall vara Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare examinationstillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kursen ges. På förfrågan av studenten kan återstående tid eventuellt nyttjas under följande termin för efterarbete och eventuella kompletteringar i mån av tillgängliga resurser.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.