"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av miljöförändringar, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Analyses of Environmental Changes

Denna kursplan gäller: 2013-01-28 och tillsvidare

Kurskod: 5MH030

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursens mål är att ge ett tidsperspektiv på våra mest aktuella miljöproblem, med avseende på naturliga bakgrundsförhållanden samt hur människan genom årens lopp påverkat naturen och skapat dagens miljötillstånd. Kursen berör bl.a. försurnings- och eutrofieringsproblem samt metallföroreningar och klimatförändringar. Den studerande ges inblick i hur man kan använda miljöarkiv såsom sjösediment och torv för att studera hur och varför miljön har förändrats. Provtagningsteknik och analysmetoder behandlas och tillämpas i ett projektarbete.
Kursen är uppdelad i följande moment, som löper parallellt:
Moment 1. Aktuella miljöproblem i ett tidsperspektiv, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng
Under teorimomentet behandlas naturlig variation och antropogen miljöpåverkan i ett långt perspektiv. De aktuella miljöproblem som utgör huvudteman under momentet är: klimatförändringar, metaller och andra luftburna föreningar, försurning, eutrofiering samt vegetationsförändringar/biologisk mångfald. En teoretisk introduktion ges också till miljöhistoriska arkiv och dateringsmetoder.
Moment 2. Aktuella miljöproblem, projektarbete, 7,5 högskolepoäng
Projektarbetet innehåller: försöksplanering, sedimentprovtagning, provberedning samt analysarbete. Beroende på inriktning av de aktuella miljöproblem som kommer att studeras omfattar analysarbetet några av följande analyser: tungmetallanalys, flygaskanalys, diatoméanalys (kiselalganalys), pollenanalys. Projektarbetet redovisas såväl muntligt som skriftligt. Sökande av vetenskaplig information för projektarbete ingår som en viktig del.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- förklara och analysera naturliga miljötillstånd och mänsklig påverkan,
- tillämpa ett vetenskapligt upplägg för att studera miljöförändringar genom att:
utföra avancerad sedimentbaserad undersökning,
utföra och utvärdera sedimentbaserade analyser,
i samarbete med andra presentera resultaten från ett miljövetenskapligt projekt (muntligt och skriftligt),
- aktivt bidra i seminariediskussioner om aktuell vetenskaplig litteratur,
- sammanfatta, analysera, utvärdera och syntetisera nya miljövetenskapliga forskningsdata inom ramen för de problemställningar som behandlas under kursen.

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarieövningar samt projektarbete. Seminarieövningar och projektarbete är obligatoriska delar i kursen.

Examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. På skriftlig tentamen i slutet av kursen samt seminarieredovisning av vetenskapliga artiklar och projektarbetet ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.