Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Rättsvetenskap/Miljörätt, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-28

Engelskt namn: Law and Legal Systems - Environmental Laws

Denna kursplan gäller: 2015-01-26 och tillsvidare

Kurskod: 5MH104

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om allmän rättskunskap och juridisk metod med en översikt av de rättskällor som används vid juridisk problemlösning. Därefter behandlas centrala frågor inom miljörätten.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenten kunna:

1 beskriva huvuddragen i det svenska rättssystemet och kunna särskilja dess civilrättsliga del från den offentligrättsliga
2 visa grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemets förhållande till EU-rätten,
3 självständigt och i grupp kunna tillämpa juridisk metod inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor
4 inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom främst miljörätten,
5 visa förmåga att i grupp kunna föra juridisk argumentation för och emot olika lösningar på juridiska problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarier är obligatoriska. På kursen tillämpas ett problembaserat lärande.

Examination

Examination på kursen sker genom:

1. Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier. I förekommande fall kan krävas
kompletteringsuppgifter vid eventuell frånvaro.

2. Fullgörande av skriftlig tentamen (skrivsalstentamen).

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt resultat på samtliga delar under punkterna 1-2 ovan. För punkt 1, och de däri ingående delarna, ges endast betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För den skriftliga tentamen ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen hör ett kurplanetillägg daterat 2014-11-12

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.