"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän miljökunskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2015-09-14 och tillsvidare

Kurskod: 5MH105

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen behandlar grunder för ekosystems struktur och funktion, samt antropogena störningar i recipienterna luft, mark och vatten. Därutöver diskuteras människans resursutnyttjande och påverkan på naturen och miljön i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Sambandet mellan hälsofaktorer och människors livsstil och inomhusmiljöer disktuteras. Faktorer utifrån människors livsstil och innomhusmiljöer som påverkar människors hälsa exemplifieras. Under kursen behandlas samhällets organisation samt mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling. Speciellt belyses förebyggande miljöskydd, dvs de tekniker och styrmedel som synliggör möjligheter att uppnå framtida miljömål för såväl industrier och organisationer som individer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


1 övergripande beskriva olika ekosystems struktur och funktion,
2 övergripande förklara recipienters struktur och funktion,
3 övergripande beskriva samhällets organisation, mål och medel för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling,
4 beskriva faktorer som påverkar människans hälsa kopplat till livsstil och boendemiljö
5 föreslå rimliga förebyggande metoder och styrmedel för att uppnå framtida miljömål.
6 delta med relevanta synpunkter vid seminarietillfällen inom ämnesområdet
7 redovisa relevant information inom ämnesområdet såväl muntligt som skriftligt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, obigatoriska studiebesök och obligatoriska seminarier.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen och seminarier  Vid studiebesök krävs aktivt deltagande. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att en annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.