"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analys av miljöförändringar, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-10-17

Engelskt namn: Analyses of Environmental Changes

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 5MH126

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Geovetenskap/Naturgeografi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-09

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-10-17

Innehåll

Kursens mål är att ge en god förståelse för hur vetenskapliga metoder kan användas för att studera miljöförändringar. Fokus under kursen är hur olika typer av data kan användas för att fastställa när - och varför - det skett förändringar i miljön, och vilka konsekvenser dessa förändringar får. Vi diskuterar bland annat vikten av begrepp som bakgrundsförhållanden, referenstillstånd och naturlig variation för vår bedömning av miljöns tillstånd. Under kursen kommer vi främst att hantera, bearbeta och tolka olika typer av data - t.ex., data från mijöövervakning och olika miljöarkiv (t.ex., sjösediment och torv). Vi kommer också att behandla provtagning och analysmetodik för att ge en förståelse för hur faktorer som analysosäkerhet, reproducerbarhet och provets heterogenitet kan påverka ett värde eller en trend.
 
Kursen är uppdelad i följande moment, som löper parallellt:
Moment 1. Analys av miljöförändringar ur olika tidsperspektiv, teoretisk del, 7,5 högskolepoäng
Under teorimomentet behandlas naturlig variation och miljöförändring ur ett långt perspektiv utifrån olika teman. Dessutom ingår teori om analysmetodik och strategier för statistisk bearbetning av data som en del av detta moment.

Moment 2. Analys av miljöförändringar ur olika tidsperspektiv, projektarbete samt praktiska moment, 7,5 högskolepoäng
I momentet ingår ett eller flera mindre projektarbeten. En viktig del i dessa projektarbeten är sökande efter aktuell vetenskaplig information (t.ex. vetenskapliga artiklar), och hur den kopplar till det teoretiska kursmomentet. Dessutom ingår i detta moment de praktiska delarna av kursen som är obligatoriska, t.ex., laborationer och övningar.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen G kunna:
1 visa grundläggande förståelse för hur provtagning och val av analysmetod kan påverka utvärdering av data,
2 utvärdera ett större dataset och visa förståelse för hur begrepp som analysosäkerhet, naturlig variation och statistisk signifikans kan påverka ett värde eller en trend
3 bidra med vetenskapligt grundade diskussionsinlägg inom kursens ämnesområde
4 förklara olika typer av miljöförändringar och deras orsaker utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt genom att analysera och utvärdera miljövetenskapliga forskningsdata 

Efter avslutad kurs skall studenten för betygen VG kunna:
5 uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av de frågeställningar som behandlas under kursen
6 kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur samt utifrån denna litteratur kunna syntetisera egna slutsatser inom de områden kursen behandlar

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, seminariediskussioner samt ett eller flera projektarbeten. Laborationer, övningar, seminariediskussioner och projektarbete är obligatoriska delar i kursen.

Examination

Examinationen sker både skriftligt och muntligt. På skriftlig tentamen i slutet av kursen samt seminarieredovisning av vetenskapliga artiklar och projektarbete ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). På hel kurs ges något av betygen Underkänd (U) Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.