"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Allmän miljökunskap, 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-21

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2009-09-14 och tillsvidare

Kurskod: 5MI001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljöteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-08-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-21

Innehåll

Kursen behandlar grunder för ekosystemens struktur och funktion, speciellt störningar i recipienterna luft, mark och vatten. Därutöver diskuteras miljöproblem i stort och människans resursutnyttjande och påverkan på naturen och miljön i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Under kursen behandlas samhällets organisation samt mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling. Speciellt belyses förebyggande miljöskydd, dvs de tekniker och styrmedel som synliggör möjligheter att uppnå framtida miljömål för såväl industrier och organisationer som individer.
Samhällets organisation, mål och medel för att uppnå en hållbar utveckling beskrivs övergripande. Fysikaliska hälsofaktorer i inomhusmiljön beskrivs och studeras såväl som psykosociala faktorer i arbetslivet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva övergripande olika ekosystems struktur och funktion,
- förklara övergripande störningar i recepienters struktur och funktion,
- beskriva översiktligt samhällets organisation, mål och medel för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling,
- beskriva inomhusfaktorer som påverkar människans hälsa,
- beskriva samhällets organisation och medel för att uppnå en god inomhusmiljö,
- beskriva och föreslå förebyggande metoder och styrmedel för att uppnå framtida miljömål.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Vidare kan grupp-, projektarbeten, exkursioner, studiebesök förekomma, om dessa ingår är de obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftlig tentamen och seminarier och dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete när de förekommer. Vid exkursioner och studiebesök krävs aktivt deltagande. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.