Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Immunology

Denna kursplan gäller: 2016-08-22 och tillsvidare

Kurskod: 5MO096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-12

Innehåll

Kursen omfattar föreläsningar, grupparbete, gruppdiskussioner samt laborationer.

Delmoment 1, teori 5.5 hp

I teoridelen presenteras immunsystemets organisation och utveckling, cellulära och molekylära mekanismer för det medfödda respektive det specifika immunsvaret, hur dessa aktiveras vid stimulering, effektormekanismer, immunologiskt minne, toleransmekanismer, transplantationsimmunologi, autoimmunitet, allergi, immunbrist, samt immunsystemets reaktion mot olika typer av patogena mikroorganismer. Kursen innehåller också problemlösning av experimentella primärdata och diskussion kring och presentation av vetenskaplig litteratur.
 
Delmoment 2, laborationer 2.0 hp

Laborationsdelen ger praktisk tillämpning av teoriinnehållet, och behandlar immunrelaterade tekniker.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmågan att:

• Beskriva immunsystemets uppbyggnad och dess beståndsdelar.
• Redogöra för immuncellernas utmognad, aktivering och funktion samt för de generella principerna för signalering i och mellan immunceller.
• Förklara hur immunsvaret aktiveras vid olika typer av stimuli.
• Diskutera hur immunsystemet agerar vid hypersensitivitetsreaktioner, transplantatavstötning, autoimmunitet och mot infektiösa agens.
• Beskriva generella immunrelaterade tekniker.
• Använda erhållna faktakunskaper i muntlig och skriftlig framställning.
• Självständigt planera och genomföra det laborativa arbetet samt att kritiskt tolka erhållna primärdata.
• Inhämta relevant information i vetenskaplig litteratur samt att presentera och diskutera detta i en större grupp.

 

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska och innefattar föreläsningar, gruppdiskussioner, muntlig presentation och handledda laborationer inom ämnesområdet. Gruppdiskussioner, presentationer och laborationer är obligatoriska. Laborationerna inleds med teoretiska introduktioner varpå studenterna själva planerar flödet i sitt laborativa arbete. Denna planering genomgås med laboratorieassistenter och ska vara godkänd innan laborationen får påbörjas. Det laborativa arbetet dokumenteras i en laboratoriedagbok. Laborationsresultat redovisas i skriftliga rapporter. Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om momentet vid ett senare tillfälle.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen på teorimomentet, genom skriftlig redovisning av laborationer och genom individuellt muntlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På laborationsdelen och den muntliga presentationen ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra minst 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra minst 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen. Student som efter att ha gått om kursen och därefter underkänts vid ordinarie examination samt vid ett ytterligare tillfälle har förbrukat sina möjligheter att bli godkänd på kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Primer to the immune response
Mak Tak W., Saunders Mary E., Jett Bradley D.
2. ed. : Burlington, Mass. : Elsevier : cop. 2014 : xxvii, 674 s. :
ISBN: 9780123852458
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst