"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Immunologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Immunology

Denna kursplan gäller: 2023-02-06 och tillsvidare

Kurskod: 5MO096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-09-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-02

Innehåll

Modul 1, teori 5.5 hp

I teoridelen presenteras immunsystemets organisation och utveckling, cellulära och molekylära mekanismer för det medfödda respektive det adaptiva immunsvaret, hur dessa aktiveras vid stimulering, effektormekanismer, immunologiskt minne, toleransmekanismer, transplantationsimmunologi, avreglering av immunsvaret, samt immunsystemets reaktion mot olika typer av patogena mikroorganismer. Kursen innehåller också problemlösning av experimentella primärdata och diskussion kring och presentation av vetenskaplig litteratur.

Modul 2, laborationer 2.0 hp

Laborationsdelen ger praktisk tillämpning av teoriinnehållet, och behandlar immunrelaterade tekniker, inklusive analys och tolkning av experimentell primärdata.

 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmågan att:

  • Beskriva immunsystemets uppbyggnad och dess beståndsdelar.
  • Redogöra för immuncellernas utmognad, aktivering och funktion samt de generella principerna för signalering i och mellan immunceller.
  • Förklara hur immunsvaret aktiveras vid olika typer av stimuli.
  • Diskutera hur immunsystemet agerar vid hypersensitivitetsreaktioner, transplantatavstötning, autoimmunitet och mot infektiösa agens.
  • Beskriva generella immunrelaterade tekniker.
  • Använda erhållna faktakunskaper i muntlig och skriftlig framställning.
  • Självständigt planera och genomföra det laborativa arbetet samt att kritiskt tolka erhållna primärdata.
  • Inhämta relevant information i vetenskaplig litteratur samt att presentera och diskutera detta i en större grupp
  • Redovisa muntligt och skriftligt inom givna tidsramar och i enlighet med givna föreskrifter.

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp från avslutade kurser i biologi, dessa ska innehålla molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska och innefattar föreläsningar, gruppdiskussioner/uppgifter, muntlig presentation och handledda laborationer inom ämnesområdet.

Uppgiftspresentationer och laborationer är obligatoriska. Laborationerna inleds med teoretiska introduktioner varpå studenterna själva planerar flödet i sitt laborativa arbete. Denna planering genomgås med undervisningsassistenter och ska vara godkänd innan laborationen får påbörjas. Det laborativa arbetet dokumenteras i en laboratoriedagbok.

Examination

Examinationen av modul 1 sker genom skriftlig individuell salstentamen på teorimomentet samt genom muntlig redovisning av uppgifter, utförd i grupp med individuell bedömning. Examination av modul 2 sker genom skriftlig redovisning av laborationer, utförd i grupp. Betyg som ges på det skriftliga provet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På den muntliga presentationen (modul 1) samt skriftliga redovisningar av laborationer (modul 2) ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktiv deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen.

För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända. Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att det skriftliga provet bedömts med minst resultatet godkänt (G) samt att övriga obligatoriska moment bedömts med betyget godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs att det skriftliga provet bedömts med resultatet väl godkänt (VG) samt att övriga obligatoriska moment bedömts med betyget godkänt (G). Om det skriftliga provet bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen. Kursledaren kan besluta att ett aktivt deltagande i övningar och presentationer samt godkänt resultat på dugga ska ge bonuspoäng att lägga till tentamensresultatet, dock ej överstigande 10% av totalpoängen av tentamen. Det ankommer kursledaren att vid kursstart informera om vilka moment som ger bonuspoäng och vad som krävs för erhålla dem.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-574-22). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.