"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete för kandidatexamen i molekylärbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Bachelor Degree Thesis in Molecular Biology

Denna kursplan gäller: 2022-01-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MO135

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-03-07

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-06-06

Innehåll

Kursen genomförs som ett självständigt forskningsprojekt i en akademisk eller industriell miljö. Studenten får möjligheten att både fördjupa och bredda sin kunskap inom molekylärbiologi samt att tillämpa kunskapen som studenten har tillägnat sig under sin utbildning.
Studenten ges också tillfälle att utveckla sin förmåga att självständigt genomföra och rapportera ett omfattande projekt. Arbetet som ska genomföras med vetenskaplig metod och innefatta forskningskomponenter. Studenten medverkar aktivt i projektplaneringen, utför arbetet självständigt samt dokumenterar och rapporterar resultaten, både skriftligt och muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Visa på fördjupning och breddning av sina teoretiska och praktiska kunskaper inom det molekylärbiologiska området
  • visa förmåga att inhämta information från såväl översiktsartiklar som vetenskapliga originalartiklar
  • Uppvisa färdigheter i experimentdesign och metodval som tar hänsyn till kursens begränsade tidstillgång.
  • visa förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter
  • visa förmåga att kritiskt granska och analysera sina egna genererade experimentella resultat
  • visa förmåga att jämföra sina egna genererade experimentella resultaten med dem från annan forskning
  • visa på insikt om de krav som ställs vid lösandet av ett vetenskapligt problem
  • visa på insikt om såväl etiska som samhälleliga aspekter som är relevanta för det vetenskapliga problemet
  • visa förmåga att redovisa arbetet i en skriftlig vetenskaplig rapport på engelska
  • visa förmåga att muntligen redovisa projektets resultat självständigt på engelska

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 30 hp i huvudområdet Kemi varav 7,5 hp Biokemi, samt 60 hp i huvudområdet Molekylärbiologi, inkluderande minst 7,5 hp genetik, 7,5 hp mikrobiologi och sammanlagt minst 15 hp inom områdena växt- och zoofysiologi samt cell- och molekylärbiologi.

Undervisningens upplägg

Kursen inleds med en allmän genomgång av arbetets upplägg och examination med fokus på förväntade studieresultat och vetenskaplig rapportering. Examensarbetet utförs under handledning och ska omfatta en fördjupningsuppgift som ansluter till den verksamhet som äger rum på en institution där forskning bedrivs, en offentlig förvaltning eller företag. För examensarbete inom universitetet utses en handledare på berörd institution.
För de som gör examensarbetet utanför universitetet utses en handledare inom universitetet och ytterligare en på den externa arbetsplatsen. För dessa studenter gäller även att de ska ges möjligheten att delta i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Examensarbetet presenteras i en skriftlig rapport samt vid en offentlig posterpresentation alternativt i seminarieform.

Examination

För godkänd kurs krävs att samtliga moment är godkända:
Praktiska och teoretiska aktiviteter examineras under kursens gång i diskussioner med handledaren. Dessa diskussioner avser att utvärdera viktiga milstolpar för projektet och testa studentens förmåga att förstå både metod och den underliggande teorin samt förmågan att analysera experimentresultat och dra slutsatser från dessa.
Individuell muntlig presentation på engelska, i form av en vetenskaplig poster eller ett forskningsseminarium
Individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel

För kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller underkänd (U). För betyget G måste studenten fått betyget G på alla examinationer. För att få betyget VG på kursen måste studenten dessutom fått betyget VG på den skriftliga examinationen och VG på antingen den muntliga presentationen eller den experimentella delen.Betyg på kurs sätts när alla examinerande moment är bedömda. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. Vidare har studerande som har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, utan godkänt resultat, rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det, för att bestämma betyget vid förnyat prov (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående kurs i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under kursens gång kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då kursen i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta kursen samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny kursperiod. Studenten ges tre tillfällen att delta i kursen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska prefekt, i samråd med kursledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.