"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik och kvalitetsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistics and Quality Techniques

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 5MS024

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-02-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-02-16

Innehåll

Moment 1 (6,5 hp): Grundläggande sannolikhets- och statistikteori med speciell tonvikt på tekniska tillämpningar. I detta ingår bl.a. hypotesprövning vid ett och två stickprov, med och utan normalfördelningsantagande. Vidare introduceras filosofin bakom statistisk kvalitetsteknik och hur ett aktivt, systematiskt och förebyggande kvalitetsarbete bör bedrivas. Speciell tonvikt läggs på konstruktion och analys av olika typer av styrdiagram samt genomförande av duglighetsanalyser. Slutligen behandlas linjär regressionsanalys och variansanalys (ANOVA).

Moment 2 (1 hp): Datorlaborationer med statistisk programvara.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • beskriva de värderingar, arbetssätt och verktyg som offensiv kvalitetsutveckling bygger på

Färdighet och förmåga

  • sammanfatta resultatet från en statistisk undersökning grafiskt och med lämpliga sammanfattande mått samt utgående från dessa dra relevanta slutsatser
  • beräkna sannolikheter för binomial-, normal- och Poissonfördelningarna med givna parametervärden med hjälp av statistisk programvara
  • testa hypoteser med hjälp av statistisk programvara
  • använda statistisk programvara för att utföra variansanalys och linjär regressionsanalys
  • genomföra duglighetsanalyser för processdata samt konstruera och tolka olika typer av styrdiagram

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • bedöma modellers lämplighet och värdera resultat ur ett etiskt perspektiv

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs matematikkurser om 15 hp inkluderande 7,5 hp grundläggande analys.

Undervisningens upplägg

Undervisning bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, räkneövningar och handledning av datorlaborationer. De studerande förutsätts ha tillgång till dator.

Examination

Examinationen på moment 1 sker i form av skriftligt prov. Examinationen på moment 2 sker med skriftlig redovisning av datorlaborationerna. På moment 1 sätts något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Moment 2 bedöms med något av omdömena godkänd eller underkänd. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att båda momenten är godkända. Betyget bestäms av omdömet på moment 1 och sätts först när alla obligatoriska moment är examinerade.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Henderson R.G
Six Sigma Quality Improvement with Minitab 2nd ed. ISBN 9780470741740
Wiley : 2011 :
Obligatorisk