"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

'Design-Build-Test', projektkurs för ingenjörer, 15 hp

Engelskt namn: 'Design-Build-Test', interdisciplinary project in engineering

Denna kursplan gäller: 2011-03-07 och tillsvidare

Kurskod: 5TN000

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-24

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-29

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar/seminarier som belyser områdena kommunikation, gruppdynamik, projektstyrning/projektledning och budgetplanering, i syfte att ge insikt i ingenjörsmässighet och den moderna ingenjörens yrkesroll och arbetsmetoder. Föreläsningarna belyser även idéerna kring CDIO (Concieve, Design, Implement, Operate), hållbar teknikutveckling och entreprenörskap. I det ämnesövergripande projektarbetet tillämpar studenten ingenjörmässiga arbetsmetoder genom planering, utveckling, realisering och drift av tekniska system. Projektarbetet ger även träning i muntlig och skriftlig kommunikation. Projektet utformas efter beställning från en kund, exempelvis konstruktion av en produkt/system, eller utformning av en modell för ett testförfarande. Arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av färdig produkt eller system. Varje projekt är ämnesövergripande. Därför kommer studenter från minst två olika ingenjörsprogram, (t ex bioteknik, teknisk fysik, teknisk datavetenskap, maskinteknik, elektro- och datateknik) att delta i varje projekt. Projektgruppen, som bör bestå av minst 6 studenter, arbetar mot en kund/beställare och har en eller flera handledare som resurspersoner som kan vara behjälpliga med t ex specifika frågor och informationssökning under arbetets gång. Arbetsinsatsen skall dokumenteras. Projektgruppen ska i samråd med beställaren förhandla fram en kravspecifikation som är relevant med hänsyn till tid och resurser. Varje grupp ska utarbeta en fiktiv budget för sitt arbete. Projektarbetet dokumenteras i en skriftlig rapport samt redovisas muntligt i form av en projektkonferens där studenterna demonstrerar resultaten för varandra och för beställaren.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna - tillämpa ingenjörsmässiga kunskaper och medverka i hela utvecklingskedjan vid framtagning av en produkt eller ett system utifrån ett helhetsperspektiv på arbetet. - planera och organisera arbetet i ett utvecklingsprojekt - arbeta aktivt i en projektgrupp, samt förstå dess olika roller enligt den valda projektmodellen - praktisera ingenjörsmässigt tänkande och kreativitet, - tillämpa självständighet och kritisk tänkande - praktisera muntlig och skriftlig kommunikation, både inom projektgruppen och externt - upprätta och följa en projektplan för ett avgränsat projekt - utvärdera produkten/systemet ur ett miljömässigt- och ekonomiskt livscykelperspektiv - redovisa resultaten från ett större projekt i både muntlig och skriftlig form.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp avklarade på en treårig ingenjörsutbildning eller minst 135 hp avklarade på en civilingenjörsutbildning. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på halvfart. Obligatoriska moment av prövande karaktär är gruppdynamikseminarier, slutleverans av projektprodukt samt utvärdering av projektprocessen. Kursen innehåller inledande föreläsningar/seminarier/övningar som behandlar projektledning och gruppdynamik. Samtidigt påbörjas projektarbetet som varje grupp självständigt planerar. Varje projektgrupp bör bestå av minst 6 studenter från minst två olika utbildningsprogram. Varje grupp får en handledare. Varje deltagare inom gruppen tilldelas en funktion i form av projektledare, dokumentationsansvarig, kvalitetsansvarig etc. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektet startar skall projektgruppen göra en projekt-, budget- och tidplan. Projektstyrning skall ske med en vedertagen projektstyrningsmodell.

Examination

Examination baseras på deltagande vid seminarier och övningar samt genomförande av projektarbete. Projektarbetet bedöms i delmoment utifrån uppfyllandet av förväntade studieresultat. Dessa delmoment är: aktivitetsnivån under genomförande av projektet, projektrapport och övrig dokumentation av projektet, analys av projektprocessen och den egna rollen i projektet. För slutbetyget Godkänd fordras godkänt på samtliga delmoment. TILLGODORÄKNANDE I en civil- eller högskoleingenjörsexamen får denna kurs räknas som 7.5 hp projektkurs och 7.5 hp i projektledning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.