Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Genetik och evolution, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-28

Engelskt namn: Genetics and evolution

Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 6BI025

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-05

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursen behandlar eukaryota organismers genetik och evolution på DNA-, organism-, populations- och artnivå. Det genetiska materialets struktur, organisation och överföring mellan generationer samt grunderna i modern evolutionsbiologi med tonvikt på evolutionära processer behandlas och tillämpas. En central kärna i kursen är hur olika biologiska fenomen kan tolkas ur ett evolutionärt perspektiv. De teoretiska inslagen under kursen exemplifieras under räkne- och datorövningar, samt laborationer. Dessutom görs en individuell fördjupning inom någon utvald del av kursens ämnesområde som kopplar till det centrala innehållet i ämnesplanen för biologi inom gymnasieskolan. Kursen är mycket relevant och värdefull för lärare i det kommande arbetslivet.

 
 
Kursen indelas i följande moment:
Modul 1, Genetik, 5 högskolepoäng
Momentet behandlar struktur och replikation av det genetiska materialet (DNA, RNA, proteiner, genetisk kod, replikation, transkription, translation, kromosomer, mitos/meios); den genetiska variationens uppkomst (gen- och kromosomala mutationer); och den genetiska materialets överföring mellan generationer (nedärvning av kvalitativa och kvantitativa karaktärer och koppling).
 
Modul 2, Evolution, 7,5 högskolepoäng
Under detta moment behandlas populationsgenetik - genetisk variation och Hardy-Weinbergs lag samt modeller för microevolutionära processer som förändrar allel- och genotypfrekvenser inom och mellan populationer (mutationer, migration, genetisk drift, naturlig urval, parningssystem och sexuell selektion). Vidare behandlas evolutionära slutsatser baserade på helgenomdata, exemplevis genomstorlek och kodande kontra icke-kodande DNA. För att förstå rollerna som de olika evolutionära processer spelar i artbildningsprocessen introduceras artbildningsmodeller. Olika typer av molekylära metoder och modeller som används för att detektera och analysera variation på gen-, genom- och fenotypisk nivå inom och mellan individer, populationer och arter introduceras.
 
Modul 3, Fördjupningsuppgift, 2,5 högskolepoäng
Under detta moment görs en individuell fördjupning inom någon utvald del av kursens ämnesområde. Valet av delämne anges av, eller skall godkännas av, kursansvarig lärare. Arbetet med uppgiften skall innefatta litteratursökning, källvärdering samt hantering av referenser. Fördjupningsuppgiften redovisas muntligt och skriftligt. I detta ingår att opponera på ett annat arbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Modul 1
1. Beskriva struktur, uppbyggnad och replikation av det genetiska materialet
2. Tillämpa kunskap om transkription, translation och den genetiska koden för att visa förståelse för flödet av genetisk information från DNA till proteiner
3. Beskriva några processer inblandade i regleringen av genuttryck
4. Förklara grundläggande genetiska begrepp
5. Redogöra övergripande för mitosens och meiosens ingående faser och förklara samband mellan kromosomers beteende i meios och mendelska klyvningstal och kopplingar
6. Tillämpa principerna om Mendels arv och dess utvidningar (en- och två-lokus egenskaper med två eller fler alleler, geninteraktioner, koppling, könsbunden nedärvning) genom att analysera nedärvningsmönster från korsningar
 
Modul 2
7. Beskriva uppkomst och konsekvens av mutationer och kromosomavvikelser
8. Analysera allel- och genotypfrekvenser inom populationer utifrån Hardy-Weinbergs lag och visa förståelse för dess relation till Mendelsk genetik
9. Analysera de grundläggande processerna i populationsgenetik; mutation, migration, naturlig urval, sexuell selektion och genetisk drift och hur de påverkar genetisk diversitet inom en art
10. Diskutera olika metoder för att detektera och analysera variation på gen, genom- och fenotypnivå inom och mellan individer, populationer och arter.
11. Använda enkla analytiska metoder inom populationsgenetik
12. Beskriva artbildningsprocesser
13. Redogöra för koppling mellan molekylär och fenotypisk evolution
 
Modul3
14. Visa förmåga att söka, utvärdera och kritiskt tolka vetenskaplig information.
15.  Visa förmåga att självständigt planera, utföra och redovisa ,både skriftligt och muntligt, en fördjupningsuppgift inom ett av kursens delområden
16. Kritiskt granska och opponera på ett motsvarande arbete

Behörighetskrav

Biologi 30 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, räkne- och dataövningar, laborationer gruppdiskussioner, projektarbeten, rapportskrivning. Övningar, laborationer, gruppdiskussioner och projektarbeten är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och fältstudier. På en skriftlig tentamen och fördjupningsuppgift sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. För VG på helakursen krävs VG på både tentamen och den skriftliga fördjupningsuppgiften, liksom G på övriga delar.
Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.