Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Engelska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: English for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6EN042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-25

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-12

Innehåll

Fortsatta studier av engelskans grammatik med fokus på morfologi och språklig variation. Studenterna granskar forskning om elevernas användning engelska utanför klassrummet i Sverige, inklusive elevers användning av sociala medier, spel, film och andra former av IKT. Studenterna utforskar samverkan av identitet, motivation, attityder och strategier ur ett flerspråkigt perspektiv. 

Del 1: Kunskaper och färdigheter i engelska II (2,5 hp)
Grammatik och morfologi tillämpas och tränas i muntlig och skriftlig produktion. Studenterna utvärderar egna arbeten som grundas i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Vidare tränas förmågan att kommunicera om grammatik på ett interaktivt sätt.  

Del 2: Eleven, engelskan och den digitala världen (2,5 hp)
I denna del fokuseras hur digitala verktyg kan stödja språkinlärning och språkundervisning. Genom studier av aktuell forskning ges de studerande möjlighet att fördjupa sig i aspekter som exempelvis hur IKT-verktyg kan ge varierande input, hur verktyg erbjuder möjligheter till interaktivitet och alternativa former för produktion, samt hur de stödjer olika former av formativ återkoppling från läraren.

Del 3: Språkinlärare och språkläraren (2,5 hp)
Användning av narrativ och drama utforskas som verktyg för utveckling av språklig identitet och kopplingar dras mellan undervisningspraktik och utveckling av elevernas motivation och lärandestrategier. Studenterna tränar olika lärarroller för att utveckla en bred repertoar i engelska.

Förväntade studieresultat

Del 1: Kunskaper och färdigheter i engelska II
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för central engelsk språkvetenskaplig terminologi; 
 • redogöra för grundläggande syntaktiska och morfologiska skillnader mellan svenskan och engelskan;
 • identifiera sambandet mellan grammatiska former och deras funktioner;
Färdighet och förmåga
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisning;
 • planera språkutvecklande undervisningssituationer och reflektera över planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • anpassa planerad undervisning till alla elever;
 • kommunicera hur grammatik och morfologi kan beskrivas och förklaras;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska undervisningsmaterial om hur grammatik undervisas.
Del 2: Eleven, engelskan och den digitala världen
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur olika lärandemiljöers digitala verktyg kan påverka elevers språklärande;
 • visa grundläggande förståelse av verktyg, applikationer, program och media som är tillgängliga för barn på engelska;
Färdighet och förmåga
 • använda relevanta digitala verktyg i språkundervisning;
 • analysera multimodala läromedel och material från UR som används i språkundervisning i relation till forskning och teori; 
 • bedriva undervisning på engelska på ett naturligt och ledigt sätt;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt granska användningen av IKT i samband med språkinlärning;
 • reflektera över ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv;
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området IKT och språkinlärning.
Del 3: Språkinlärare och språkläraren
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse
 • redogöra för forskning om identitet, motivation, attityder och strategier i samband med språkutveckling;
 • beskriva teorier som förklarar hur berättelse och drama som verktyg kan stödja elevers språkutveckling;
 • beskriva olika strategier för att stödja elevers språkutveckling;
Färdighet och förmåga
 • använda drama, berättande och självnarrativ för att vidareutveckla rollen som engelsklärare;
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla språkundervisning;
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande och talande på engelska till stöd för den pedagogiska verksamheten;
 • bedriva undervisningen på engelska på ett naturligt och ledigt sätt och med god språklig säkerhet;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens inom engelska.

Behörighetskrav

Univ: 5 hp Engelska för åk 4-6, kurs 1, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Workshoppar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Del 1 examineras genom
 • Muntlig examination av förmågan att kommunicera grammatik på ett interaktivt sätt;
 • Skriftlig tentamen i grammatik och morfologi.
Del 2 examineras genom
 • Aktivt deltagande i seminarier och fullgjorda seminarieuppgifter;
 • Flera muntliga presentationer vid olika tidpunkter på engelska;
 • Skriftlig rapport om det didaktiska arbetet.
Del 3 examineras genom
 • Aktivt deltagande i workshoppar;
 • Filmade korta undervisningsmoment på engelska;
 • Skriftlig uppgift om den egna identiteten som språklärare.
Skriftliga prov och uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Övriga examinerande uppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G). För betyget Väl godkänd på helkurs krävs att den studerande uppnått detta betyg på totalt 5 hp i vilka del 1 ska ingå.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. Tentamensskrivningar görs vid Umeå universitet, Campus Umeå.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur