Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Historia 3 med kandidatuppsats, 30 hp

Engelskt namn: History 3 candidate thesis

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 6HI036

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Historisk metod och teori (7,5hp), Historiebruk i teori och praktik (7,5hp) och Uppsats (15hp). 1,5 hp i moment två utgör historiedidaktiska inslag. Kursen kan även läsas i en variant utan kandidatuppsats (Historia 3). 

Modul 1: Historisk metod och teori (7,5hp) 
Under momentet studeras centrala historievetenskapliga teoretiska och metodiska problemställningar.  
 
Modul 2: Historiebruk i teori och praktik (7,5hp) 
Momentet innehåller två delar där den första delen fokuserar på allmänna teorier om historiemedvetande, historiekultur och historiebruk och syftar till att ge den studerande en grundläggande förståelse av hur dessa fenomen kan analyseras. I momentets andra del fokuseras och analyseras konkreta exempel på olika typer av historiebruk i exempelvis historiska utställningar, minnesmärken, politisk debatt, nyhetsrapportering och populärkultur. För de studenter som så önskar - och förutsatt att finansiering erhålls - anordnas under momentets senare del en exkursion till en plats eller ett område av speciellt intresse ur ett historiebruksperspektiv där olika historiska platser, minnesmärken, muséer etc. besöks och analyseras. Studenter som inte önskar medfölja på denna exkursion ges möjlighet att analysera andra konkreta exempel på historiebruk. I momentet ingår att konstruera övningar i källkritik och analys av historiebruk som kan användas i skolan. 

Modul 3: Uppsats (15hp) 
Inom momentets ram ska den studerade skriva en vetenskapligt dokumenterad uppsats om ett historiskt problem och försvara den på ett seminarium. Vidare skall hon/han aktivt delta i seminarier där uppsatser och metodproblem behandlas och vara opponent vid ett uppsatsseminarium.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande  
 
Kunskap och förståelse 
-  visa fördjupade kunskaper om olika historiska perspektiv, metoder och teoribildningar. 
-  visa fördjupade kunskaper om historiemedvetande, historiekultur, historiebruk och källkritik samt historielärarens roll som förmedlare av historia. 
- ha goda kunskaper om vetenskaplig presentation 
- ha fördjupade kunskaper i användningen av teori och metod i historieämnet 
 
Färdighet och förmåga 
-  visa associationsförmåga och förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet. 
-  kunna tolka historiska berättelser och artefakter och förstå deras roll för historiebruk. 
-  självständigt kunna utveckla olika undervisningsmetoder som medvetandegör elever om källkritik, vetenskaplig metod och historiebruk. 
-  kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl och på olika sätt i tal och skrift. 
- ha förmåga att skriva en väl disponerad och strukturerad historievetenskaplig uppsats 
- självständigt kunna formulera ett relevant, tydligt formulerat och vetenskapligt väl avgränsat historievetenskapligt problem 
- kunna välja ut och analysera ett relevant historiskt källmaterial och uppvisa god källkritisk förmåga 
- kunna tillämpa teori och metod i ett självständigt vetenskapligt arbete 
- kunna presentera vetenskapligt väl underbyggda resultat i en uppsats 
- ha förmåga att relatera ett vetenskapligt problem till relevant vetenskaplig litteratur 
- ha visat förmåga att behandla den formalia som gäller enligt vedertagna normer för historievetenskapliga undersökningar 
- ha uppvisat goda språkliga färdigheter 
- ha uppvisat förmåga att på ett sakligt sätt försvara en egen vetenskaplig undersökning 
- muntligt och skriftligt ha förmedlat sina kunskaper 
- självständigt ha förmåga att genomföra en vetenskapligt grundad analys av konkreta exempel på utomvetenskapligt historiebruk. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
-    kunna problematisera, analysera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan.  
-   kunna granska och värdera medstudenters vetenskapliga arbeten

Behörighetskrav

Historia 1, med godkänt resultat på 22,5 hp samt Historia 2, med godkänt resultat på minst 15 hp, eller motsvarande samt godkänd B-uppsats i historia eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, handledning och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges. Den studerande har rätt till handledning under den period som den studerande är förstagångsregistrerad på kursen.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Med skriftlig examination avses skrivsalstentamen på modul 3, medan övriga moduler har olika former av individuella inlämningsuppgifter. Vad gäller den muntliga examinationen har samtliga moduler dels examinerande seminarium i grupp, dels muntliga presentationer. 

Varje modul betygsätts med U,G,VG. Betyget på en modul utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moduler genomförda. För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moduler som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moduler omfattande ett totalt poängantal av 22,5. 
 
För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. 
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 
 
Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 35

Historisk metod och teori 7,5 hp

Historikerns hantverk : om historieskrivning, teori och metod
Berglund Louise, Ney Agneta
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 9789144073071
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Dahlerup Drude
Ambivalenser och strategiska val : om problem kring begreppen särart och jämlikhet i kvinnorörelsen och i feministisk teori
Ingår i:
Kvinnovetenskaplig tidskrift
Lund : Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning : 1980-2006 :
Obligatorisk

Fairburn Miles
Social history : problems, strategies and methods
Basingstoke : Macmillan : 1999 : viii, 325 s. :
ISBN: 0-333-61586-7 ; £40.00 : CIP entry (Jun.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jarrick Arne
Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Obligatorisk
Läsanvisning: 14 sidor

Scott Joan Wallach
Knowledge, power, and academic freedom
New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
ISBN: 9780231190466
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar

Lykke Nina
"Intersektionalitet - ett användbart begrepp för genusforskningen"
Kvinnovetenskaplig tidskrift : 2003 :
Obligatorisk

Torstendahl Rolf
Källkritik, metod och vetenskap
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Nilsson Roddy
Postmodernism, källkritik och historieskrivning
Historisk Tidskrift nr 2, s 233-248 : 2005 :

Nilsson Göran B.
Historia som vetskap
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :
Läsanvisning: 10 sidor

Ågren Maria
Synlighet, vikt, trovärdighet - och självkritik : några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
Ingår i:
Historisk tidskrift
Stockholm : Svenska historiska föreningen : 1881- :

Alla texter utom Fairburn kan köpas som kompendium vid institutionen till självkostnadspris.

Historiebruk i teori och praktik, 7,5 hp

MacMillan Margaret
The uses and abuses of history
London : Profile : 2009 : xiii, 194 p. :
ISBN: 978-1-84668-204-9 (pbk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Historisk tidskrift: Tema Försoning
Svenska historiska föreningen : 2016:3 :
Öppnas i nytt fönster
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig online

Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
Karlsson Klas-Göran, Zander Ulf
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 318 s. :
ISBN: 9789144096384
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Historical justice and history education
Keynes Matilda, Elmersjö Henrik Åström, Lindmark Daniel, Norlin Björn
Cham : Palgrave Macmillan : 2021 : xxii, 435 sidor :
ISBN: 9783030704117
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Totten Samuel
Teaching and learning about genocide and crimes against humanity : fundamental issues and pedagogical approaches / Samuel Totten [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9781641133548
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läsanvisningar lämnas vid momentets start. Ytterligare artiklar och annat material tillgängligt online tillkommer

Uppsats