"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne historia (VFU), 22,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6HI038

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2024-01-30

Innehåll

Kursens fokus är undervisning i de ämnen som ska ingå i studentens ämneslärarexamen, men innefattar även deltagande i övriga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen. Kursen bygger på de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper och färdigheter som studenten har förvärvat under sina tidigare studier i ämnen och utbildningsvetenskaplig kärna samt under tidigare verksamhetsförlagda kurser. Under kursen tillämpar och fördjupar studenten sina såväl ämnesmässiga som sociala och didaktiska kompetenser. Utifrån styrdokument och uppställda mål ska studenten med en hög grad av självständighet och stöd av handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bedöma och examinera elevers lärande. Vid planering och genomförande av undervisning ska elevers olika förutsättningar beaktas. Studenten ska kunna motivera sin undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Undervisning liksom övriga delar av lärarens uppdrag ligger till grund för didaktisk analys och reflektion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa på fördjupad kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
 • visa på sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning

Färdighet och förmåga

 • omsätta de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och övriga kunskaper han eller hon förvärvat under utbildningen, till skolpraktiken
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers olika förutsättningar
 • motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • skapa en god lärandemiljö i klassrummet samt genom sitt ledarskap väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
 • dokumentera, bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i relation till de nationella styrdokumenten
 • kommunicera muntligt och skriftligt på ett respektfullt och för situationen anpassat sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 • bemöta och interagera med elever, föräldrar, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt
 • utifrån teoretiska perspektiv och beprövad erfarenhet reflektera över egna och andras erfarenheter av undervisning och lärande för att därigenom kunna bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten
 • analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och utifrån teoretiska perspektiv, handledares och universitetslärares kommentarer samt de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna identifiera sina utvecklingsområden.

Behörighetskrav

Univ: Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattande minst 52,5 hp samt verksamhetsförlagd utbildning omfattande minst 7,5 hp, eller motsvarande. Utöver detta krävs ämnesstudier omfattande minst 75 hp i vart och ett av de två ämnen som ska ingå i studentens ämneslärarexamen, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen ute i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförandet av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med handledare planera VFU-perioden så att arbetet ryms inom ramen för heltidsstudier. Studenten planerar, genomför och utvärderar undervisning i samtliga ämnen som ska ingå i studentens ämneslärarexamen. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

All examination sker individuellt.  

Examination på kursen består av bedömning av studentens prestation under hela VFU-perioden utifrån underlag från handledare. Under perioden genomförs lektionsbesök i studentens ämnen samt efterföljande trepartssamtal vilka också utgör del av examinationen. Vidare bedöms en individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport) i studentens ämnen samt deltagande i ett seminarium. Vid mer än två dagars frånvaro under VFU-perioden ska studenten kontakta kursansvarig lärare för en individuell bedömning av eventuell komplettering av antalet VFU-dagar. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Lektioner genomförda vid VFU-besöken och de efterföljande trepartssamtalen samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminariet och VFU-perioden bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Betyget på kurs utgör en sammanvägning av resultaten vid examinationens olika delar när kursens samtliga prov är genomförda. 

En student som blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska kontakta examinator efter kursens slut för en uppföljning av VFU. Studenten ska få det tydliggjort vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod. 

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget Underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

På grund av höga kostnader att genomföra VFU är antalet VFU-perioder begränsade till en ordinarie VFU-period samt till ytterligare en VFU-period. Tillfällen för examination som genomförs under en VFU-period (lektionsbesök och efterföljande trepartssamtal) är därför begränsade. För övriga examinationsformer gäller Umeå universitets regler för omprov, se Umeå universitets regelverkssidor.  

Vid omprov som kräver VFU-placering kan universitetet på grund av orimliga kostnader eller stora praktiska svårigheter göra avsteg från ordinarie tidsgränser för omprov. Omprovstillfället ska då i normalfallet erbjudas senast nästkommande termin.  

Övriga föreskrifter

I det fall kursplanen upphör att gälla, eller genomgår större förändringar, garanteras studenten under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas möjlighet till examination enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit registrerad på. Den studerande garanteras minst två VFU-perioder (inklusive ordinarie period) där examination av lektionsbesök och trepartssamtal genomförs. För övrig examination garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle).  

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.