"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i geografi (VFU), 6 hp

Engelskt namn: Teaching in Geography

Denna kursplan gäller: 2021-09-13 och tillsvidare

Kurskod: 6KG009

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2019-02-06

Reviderad av: Prefekten, 2021-09-17

Innehåll

Kursens fokus är undervisning och lärande i geografi. Under kursens gång förväntas studenten tillsammans med handledaren, utifrån skolans styrdokument och de kunskaper som förvärvats under tidigare studier, planera, genomföra och utvärdera undervisning i geografi. Kursen omfattar både auskultation och egen undervisning vid grund- eller gymnasieskola samt campusförlagt förberedelse- och uppföljningsarbete.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
visa grundläggande kunskap om hur man anpassar undervisningen till styrdokumentens direktiv och behoven hos aktuell elevgrupp
visa grundläggande kunskap om hur elevers ämneskunskaper formativt kan bedömasFärdighet och förmåga
i skolpraktiken kunna omsätta och kommunicera de kunskaper i såväl utbildningsvetenskap som ämnesteori och ämnesdidaktik som förvärvats under tidigare studier
kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och aktuella elevgruppers förkunskaper och förutsättningar
genom sitt ledarskap kunna väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet samt skapa en god lärandemiljö för alla elever
kunna analysera observerad undervisning utifrån ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaperVärderingsförmåga och förhållningssätt
kunna reflektera över egna och andras erfarenheter av undervisning
kunna kritiskt granska sin roll som pedagogisk ledare och identifiera sina utvecklingsområden
kunna bemöta och interagera med elever, skolpersonal och andra intressenter på ett ansvarsfullt, respektfullt och professionellt sätt.

Behörighetskrav

Univ: Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattande minst 28,5 hp samt verksamhetsförlagd utbildning omfattande minst 1,5 hp, eller motsvarande. Utöver detta krävs kurser omfattande minst 60 hp inom ämnesområdet geografi, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförande av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med handledare planera VFU-perioden så att arbetet ryms inom ramen för heltidsstudier. Studenten planerar, genomför och utvärderar undervisning i huvudsak i sitt ingångsämne. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

Kursen examineras genom ett undervisningstillfälle (lektion) vid VFU-besök med efterföljande trepartssamtal, ett seminarium samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (VFU-rapport). 

Lektioner genomförda vid VFU-besöket och det efterföljande trepartssamtalet, samt den skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Seminariet bedöms endast med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). Slutbetyg på hel kurs beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. Handledarens synpunkter vägs in i bedömningen av studentens prestation. Betyget på kurs utgör en sammanvägning av resultaten på examinationens olika delar. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). För kursens verksamhetsförlagda delar gäller särskilda regler enligt nedan. För den skriftliga inlämningsuppgiften (VFU-rapporten) och för seminariet gäller att det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle, undantaget de prov som kräver ytterligare praktikperiod (VFU).

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov har vid nästa omprovstillfälle tillfälle rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om ny examinator ställs till studierektor vid institutionen för geografi.

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. 

Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst två provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfällen) för de verksamhetsförlagda delarna samt tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) för övriga delar på kursen enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 38

Kurslitteratur väljs i samråd med berörda lärare.