"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap, 15 hp

Engelskt namn: Thesis specializing in home- and consumer studies

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 6KN029

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2019-09-16

Reviderad av: Prefekten, 2023-04-24

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av undervisning och lärande inom ämnesområdet kostvetenskap, med inriktning skolämnet hem- och konsumentkunskap. Arbetet sker självständigt under handledning och presenteras genom en uppsats. Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan studerandes uppsats ingår i kursen.
 
Kursen består av följande moduler:

 1. Projektplanering (project planning), 6 hp
 2. Insamling och analys av data samt produktion, presentation och försvar av uppsats (Collection and analysis of data and production, presentation and defense of thesis) 9 hp

Modul 1. Projektplanering, 6 hp
Modulen behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på formulering av syfte, forskningsfrågor, metoder för insamling och analys av material inom ämnesområdet kostvetenskap med inriktning hem- och konsumentkunskap. Vidare ingår utformning av utkast till en vetenskaplig uppsats i enlighet med forskningsområdets konventioner.

Modul 2. Insamling och analys av data samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp.
Modulen behandlar forskningsprocessens delar med tonvikt på presentation av resultat och diskussion utifrån studiens forskningsbakgrund. Vidare ingår färdigställande av en vetenskaplig uppsats enligt forskningsområdets konventioner. Följande delar ska vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten utifrån studiens forskningsbakgrund. I modulen ingår försvar av det egna arbetet samt opposition på annans uppsats.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Projektplanering, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Identifiera och formulera en avgränsad kostvetenskaplig och/eller utbildningsvetenskaplig forskningsfråga
 • Planera och påbörja insamling, bearbetning och analys av data i enlighet med relevant forskningsmetod

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Motivera datainsamlingsmetod och analysmetod i enlighet med formulerad forskningsfråga
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt 

Modul 2: Insamling och analys av data samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp.
För godkänd modul ska den studerande kunna:
Färdighet och förmåga

 • Söka, samla och integrera relevant vetenskaplig litteratur i relation till den egna forskningsfrågan
 • Samla in, bearbeta och analysera insamlade data med vetenskapligt vedertagna metoder
 • Presentera resultat som relaterar till den egna forskningsfrågan
 • Självständigt producera en uppsats inom givna tidsramar i enlighet med etablerade vetenskapliga normer gällande språkbruk och formalia

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utvärdera och diskutera den valda forskningsmetodens styrkor och begränsningar i relation till den egna forskningsfrågan
 • Värdera, kritiskt tolka och diskutera egna forskningsresultat i relation till relevant vetenskaplig litteratur
 • Dra slutsatser som har stöd i uppsatsens resultat
 • Diskutera yrkes- och samhällsrelevans i relation till egna forskningsresultat
 • Tillämpa ett forskningsetiskt förhållningssätt
 • Självständigt presentera, diskutera och försvara sin uppsats
 • Granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp. Hem- och konsumentkunskap B, varav 15 hp ska vara godkända samt Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 10 hp, varav 6 hp ska vara godkända, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Preliminärt val av ämne för uppsatsen görs av studenten i samråd med kurssamordnare.  Val av forskningsfråga och relevant vetenskaplig metod görs av studenten i samråd med handledare. Uppsatsen genomförs normalt i par med kontinuerlig handledning och obligatorisk medverkan i seminarier. Om studenter vill skriva annat än parvis ska detta diskuteras med kurssamordnare.
Kursen är nätbaserad och obligatoriska undervisningsmoment under dagtid förekommer.  
 

Examination

Modul 1. Projektplanering, 6 hp
Examination sker genom inlämning av underlag inför obligatoriska seminarier (projektplan respektive analysplan) samt aktivt deltagande i dessa. På modulen sätts betyget U eller G.

Modul 2. Insamling och analys av data samt produktion, presentation och försvar av uppsats, 9 hp
Examination sker genom bedömning av det självständiga arbetet vilket inkluderar arbetsprocess, författande, presentation och försvar. Vidare krävs en godkänd opposition på ett annat arbete på samma nivå.
 
Hel kurs
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget VG på hel kurs ska alla uppgifter vara godkända och minst 9 hp utgöra betyget VG.
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen. Detta gäller i maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Att skriva PM/ Rapporter/ Uppsatser. Umeå: Institutionen för kostvetenskap
Senaste versionen :
Obligatorisk

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

CODEX Regler och riktlinjer för forskning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
Vetenskapsrådet : 2019 :
Hämtad från: http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml
Obligatorisk

Ev. ytterligare litteratur bestäms i samråd med handledare.