"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 10 hp

Engelskt namn: Scientific methodology specializing in Home- and Consumer Studies

Denna kursplan gäller: 2023-08-21 till 2024-12-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6KN039

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2023-10-16

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteori med bland annat vetenskapligt arbetssätt och forskningsetik. Utgångspunkten är kvantitativa och kvalitativa metoder som är relevanta för professionen. Kursen innehåller grunderna i litteratursökning samt att förstå och kritiskt granska vetenskapliga texter. Studenten tränas i att bearbeta och tolka kvalitativa och kvantitativa data. I kursen ingår praktiska tillämpningar av olika vetenskapliga metoder.

Kursen består av följande moduler:

 1. Modul 1 (Module 1), 6 hp
 2. Modul 2 (Module 2), 4 hp

Förväntade studieresultat

Modul 1, 6 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Förklara grundläggande vetenskapliga begrepp
 • Redogöra för grunderna i ett vetenskapligt arbetssätt
 • Redogöra för innebörden i de fyra etiska huvudkraven för vetenskaplig forskning och relatera dem till forskning inom skolans värld

Färdighet och förmåga

 • Självständigt söka och använda vetenskaplig litteratur i relation till en tänkt forskningsfråga
 • Tillämpa metoder för att hantera, bearbeta, analysera samt presentera kvalitativa data
 • Tillämpa kvantitativa metoder för datainsamling samt genomföra och presentera beskrivande statistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter

Modul 2, 4 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Färdighet och förmåga

 • Genomföra kvantitativa och kvalitativa observationer
 • Formulera metodbeskrivning av observationsstudier
 • Statistiskt analysera och presentera kvantitativa observationer
 • Tematiskt analysera och presentera kvalitativa observationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Diskutera styrkor och svagheter med observation som metod

 

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp samt Hem- och konsumentkunskap B, 30 hp, med godkänt resultat om minst 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en distanskurs med obligatoriska nätbaserade undervisningsmoment dagtid.

Modul 1, 6 hp
Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med seminarier. Enskilda arbeten redovisas på varierande sätt; skriftligt och med hjälp av digitala verktyg. En inspelad diskussion, ett seminarium och fyra skriftliga uppgifter är obligatoriska.

Modul 2, 4 hp
Undervisningen består av föreläsningar och litteraturstudier med seminarier och frågestunder. Enskilda arbeten redovisas skriftligt. Tre skriftliga uppgifter är obligatoriska.

 

Examination

Modul 1, 6 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuell skriftlig uppgift (U, G eller VG)
 • Individuella skriftliga uppgifter (U eller G)
 • Individuella digitala tentamina i form av quiz (U eller G)
 • Inspelad diskussion (U eller G)

Modul 2, 4 hp
Modulen examineras genom följande examinationer:

 • Individuella skriftliga uppgifter (U, G eller VG)
 • Individuella skriftliga uppgifter (U eller G)

Hel kurs
För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på båda modulerna.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av ordinarie prov har meddelats och studenten delgivits återkoppling på provet, exempelvis kopia av studentens tentamen. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Prov baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyad examination. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

 

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

Rekommenderad litteratur

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap
Henricson Maria, Ali Lilas, Andersson Ewa, Billhult Annika, Blomberg Helena, Borglin Gunilla, Carlson Elisabeth, Engström Åsa, Falk-Brynhildsen Karin, Friberg Febe, Fridlund Bengt, Gunnarsson Ingemar, Hellberg Sara, Hellström Amanda, Holmberg Mats, Hällgren Graneheim Ulla, Juuso Päivi, K. Holmström Inger, Karlsson Eva Karin, Kjellström Sofia, Landström Catharina, Larsson Jan, Lindgren Britt-Marie, Lundman Berit, Lövenmark Annica, Mårtensson Jan, Persson Carina, Petersson Pia, Priebe Gunilla, Rosén Måns, Rämgård Margareta, Sandgren Anna, Skott Carola, Stenberg Marie, Sundin Karin, Svensson Anders, Wibeck Victoria, Öhlén Joakim, Hallberg Jonny, Hallberg Jonny, Henricson Maria
3 uppl. : Studentlitteratur AB : 2023 : 564 sidor :
ISBN: 9789144161389
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar ur facktidskrifter och andra ämnesrelaterade artiklar (ca 40 sidor engelskspråkiga och/eller svenskspråkiga artiklar) kan tillkomma.

Referenslitteratur

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 184 sidor :
ISBN: 9789144126050
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Se Umeå UB:s söktjänst.