Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kulturslöjd - tradition, hantverk och nytänkande, 7,5 hp

Engelskt namn: The Culture of Sloyd- tradition, crafts and innovation

Denna kursplan gäller: 2019-02-04 och tillsvidare

Kurskod: 6KS000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-02-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-26

Innehåll

Kursen innehåller laborativt arbete med olika slöjdtekniker och ger möjlighet till undersökningar av konstnärliga uttryck inom slöjdområdet. Kursen innehåller arbete i både hårda och mjuka material såsom ex täljning och tovning, finmotorisk träning, kreativa övningar. Kursen innehåller även didaktiska samtal om barns utveckling och lärande i och genom slöjd. Kursen kan läsas som en dela av kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

Efter godkändkurs ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse
  • ha utvecklat kunskap om grundläggande slöjdtekniker
  • visa förståelse för hur slöjdande lägger grund till finmotorik 
 Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat praktiska färdigheter och det egna konstnärliga uttrycket inom slöjd
  • kunna tillämpa och utveckla grundläggande hantverksskicklighet i eget gestaltande arbete
  • att med hjälp av olika slöjdtekniker planera och genomföra ett eget gestaltande projekt
  • kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete 
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över gjorda val samt didaktiska aspekter och deras betydelse för slöjdhantverkets resultat.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av obligatoriska träffar som kan äga rum underbåde veckodagar samt helger och självstudier.
Träff 1 innehåller föreläsningar, workshops och gestaltande laborationer (utomhus i vissa fall). Studierna omfattar sedan ett individuellt gestaltande projektarbete. Projektet presenteras visuellt och skriftligt vid träff 2.

Examination

Examination sker genom muntliga och skriftliga uppgifter samt genom uppvisade färdigheter och förmågor i det egna gestaltande projektarbetet. Obligatorisk närvaro gäller vid sammankomsterna.
 
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
 
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Forss Kalle
Barnen och hemslöjden
Skånes hemslöjdsförbund : 2017 :
Barnen och hemslöjden
Obligatorisk

Textil som pedagogiskt redskap : för lärande i förskolan, förskoleklass och skolans tidiga år
Björkdahl Ordell Susanne, Eldholm Gerd
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 111 sidor :
ISBN: 9789144128405
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap om tovning. Utdrag tillhandahålles av institutionen

Hartman Sven G.
Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
ISBN: 9789173316576
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Utdrag tillhandahålles av institutionen

Slöjdcirkus, att iscensätta ett estetiskt lärande [Elektronisk resurs]
Björkdahl Ordell Susanne, Kärrby Gunni
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik : 2006 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-4269
Obligatorisk

Skåreus (red) Eva
Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner. Tilde nr 16
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, nr 16
Obligatorisk

Referenslitteratur - Textil

Paetau Sjöberg Gunilla
Tova : gammal teknik på nytt sätt
4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Rudebrant Renée
Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
[Hestra] : Isaberg förlag : 2020 : 160 sidor :
ISBN: 9789185089284
Se Umeå UB:s söktjänst