Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra och vektorgeometri, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Algebra and Vector Geometry

Denna kursplan gäller: 2009-01-19 till 2010-01-17 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6MA012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-17

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kombinatorik, sannolikhetslära och talteori. I anslutning till talteorin behandlas olika bevistekniker. Vidare studeras egenskaper hos polynomekvationer och metoder för att lösa dessa. Dessutom studeras matrisbegreppet och kopplingen till linjära ekvationssystem. Kursen behandlar avslutningsvis vektorer i planet och rummet och tillämpningar på detta. Speciell vikt ges vid geometrisk förståelse och räknefärdighet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - redogöra för de hela talens egenskaper samt grundläggande kombinatoriska begrepp och kunna tillämpa dessa vid problemlösning - redogöra för positionssystemets uppbyggnad - genomföra induktionsbevis - lösa polynomekvationer - redogöra för de grundläggande begreppen för matriser samt tillämpa dessa på linjära ekvationssystem - redogöra för de grundläggande begreppen för vektorer samt tillämpa dessa på geometriska problem i planet och rummet

Behörighetskrav

Univ: Matematiska metoder eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt handledning vid grupparbeten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga prov, dels i form av muntliga och skriftliga redovisningar av såväl gruppuppgifter som individuella arbeten. På de skriftliga proven samt på individuella arbeten ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd(VG). På gruppuppgifter ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.