Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra och vektorgeometri, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Algebra and Vector Geometry

Denna kursplan gäller: 2011-03-21 och tillsvidare

Kurskod: 6MA012

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-03-17

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-03-03

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kombinatorik, sannolikhetslära och talteori. I anslutning till talteorin behandlas olika bevistekniker. Vidare studeras egenskaper hos polynomekvationer och metoder för att lösa dessa. Dessutom studeras matrisbegreppet och kopplingen till linjära ekvationssystem. Kursen behandlar avslutningsvis vektorer i planet och rummet och tillämpningar på detta. Speciell vikt ges vid geometrisk förståelse och räknefärdighet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: - redogöra för de hela talens egenskaper samt grundläggande kombinatoriska begrepp och kunna tillämpa dessa vid problemlösning - genomföra induktionsbevis - lösa polynomekvationer - redogöra för de grundläggande begreppen för matriser samt tillämpa dessa på linjära ekvationssystem - redogöra för de grundläggande begreppen för vektorer samt tillämpa dessa på geometriska problem i planet och rummet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematiska metoder (6MA014) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt handledning vid grupparbeten.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På de skriftliga proven ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd(VG). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.