"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 1 for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6MA038

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-05-30

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-24

Innehåll

I kursen behandlas sådan matematik som har relevans för lärare som undervisar i grundskolan. Kursen behandlar reella tal och dess egenskaper, olika talsystem och egenskaper hos dessa med fokus på det decimala talsystemet. Vidare behandlas tal i procentform, bråk och decimalform samt räkneregler och metoder för aritmetiska beräkningar. På kursen behandlas även variabelbegreppet och enkla algebraiska ekvationer samt metoder för att lösa dessa. Dessutom behandlas enklare funktioner med fokus på linjära funktioner. Avslutningsvis behandlas egenskaper för polygoner och Pythagoras sats. 
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om räknelagar för de fyra räkneoperationerna
 • redogöra för olika talsystem och visa fördjupad förståelse för det decimala talsystemet
 • visa fördjupad förståelse av begreppen procent, förhållanden och bråk
 • redogöra för grundläggande talteoretiska begrepp
 • redogöra för egenskaper hos enkla talföljder och serier
 • redogöra för egenskaper hos enklare funktioner med tyngdpunkt på linjära funktioner
 • redogöra för variabelbegreppet och enklare algebraiska ekvationer
 • redogöra för enkla geometriska figurers egenskaper och Pythagoras sats

Färdighet och förmåga

 • med säkerhet genomföra numeriska beräkningar med reella tal
 • genomföra enklare beräkningar med olika talsystem
 • lösa problem där talteoretiska begrepp, procentbegreppet och förhållanden kan ingå
 • använda olika metoder för att lösa enklare algebraiska ekvationer
 • använda olika representationsformer för att beskriva samband och funktioner
 • lösa problem där enkla geometriska figurer ingår och tillämpa Pythagoras sats

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • genomföra och redovisa matematiska resonemang samt värdera andras resonemang.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning. Lektionerna har inslag av räkneövningar, handledning och laborationer. 
 

Examination

Examinationen på kursen sker i form av skriftliga prov. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För godkänt (G) respektive väl godkänt (VG) betyg på kursen krävs godkänt respektive väl godkänt betyg på vart och ett av proven. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfällen.

Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Denna kurs får ej ingå i en examen tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Kursen kan inte heller ingå som en kurs i huvudområdet matematik för en examen på kandidat-, magister eller masternivå, inte heller som en kurs i matematik för högskoleingenjörs-eller civilingenjörsexamen. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Beckmann Sybilla
Mathematics for elementary teachers with activities
5. ed. : Upper Saddle River : Pearson : 2017. : 1 volume :
ISBN: 9780134392790
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns nu bara som E-bok, som köps via: https://nordics.pearson.com/products/mathematics-for-elementary-teachers-with-activities-5th-edition-e-book ISBN 9780134506609