Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics Education 1 for for the Secondary and Upper Secondary Level

Denna kursplan gäller: 2019-01-14 till 2021-01-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6MN050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-28

Innehåll

Matematisk kunskap är ett centralt tema. På kursen behandlas nationella styrdokument och nationella och internationella ramverk som beskriver matematisk kunskap. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur barn och ungdomar lär sig och utvecklar matematisk kunskap inom taluppfattning och algebra. Beträffande de matematiska förmågorna ligger tyngdpunkten på procedurhantering, begreppsförståelse och resonemangsförmåga. Vidare belyses attityd och inställning till matematik och matematikundervisning. Kursen ger också en introduktion till bedömning av elevers matematiska kunskaper. Under kursens gång ges ett historiskt perspektiv på valda delar av ämnesområdet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
* redogöra översiktligt för de matematiska förmågorna som behandlas i ramverken
* redogöra för elevers kunskapsutveckling beträffande taluppfattning och algebra utgående från relevant forskning och beprövad erfarenhet

Färdighet och förmåga
* tolka styrdokumenten inom det ämnesområde som behandlas på kursen och omsätta dessa i undervisningspraktiken
* diagnostisera, dokumentera och kommunicera elevers kunskapsutveckling inom det ämnesområde som behandlas på kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* kritiskt granska såväl eget som andras förhållningssätt till matematik och matematikundervisning
* reflektera över styrdokumentens innehåll och utformning i relation till relevanta ramverk.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter:

Kursen examineras genom följande prov:
  • Individuell skriftlig tentamen
  • Individuell skriftlig inlämningsuppgift
  • Muntlig redovisning av uppgifter
  • Muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier.

På skriftlig tentamen och skriftliga redovisningar ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar samt vid deltagande i seminarium ges endast något av betygen Underkänd (U) och Godkänd (G).

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Betyget utgår från en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla inslag är bedömda. För betyget godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs därutöver att den skriftliga tentamen och den skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med betyget Väl godkänd (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

​En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15). Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursens slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.