"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics Education 1 for for the Secondary and Upper Secondary Level

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6MN050

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-28

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-02

Innehåll

Matematisk kunskap är ett centralt tema. På kursen behandlas nationella styrdokument och nationella och internationella ramverk som beskriver matematisk kunskap. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas hur barn och ungdomar lär sig och utvecklar matematisk kunskap inom taluppfattning och algebra. Beträffande de matematiska förmågorna ligger tyngdpunkten på procedurhantering, begreppsförståelse och resonemangsförmåga. Vidare belyses attityd och inställning till matematik och matematikundervisning. Under kursens gång ges ett historiskt perspektiv på valda delar av ämnesområdet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • redogöra översiktligt för de matematiska förmågorna som behandlas i ramverken,
 • redogöra för elevers kunskapsutveckling beträffande taluppfattning och algebra utgående från relevant forskning och beprövad erfarenhet,

Färdighet och förmåga

 • tolka och konkretisera styrdokumenten inom det ämnesområde som behandlas på kursen,
 • utforma och diskutera lärandemål som tar hänsyn både till styrdokument och alla elever, oavsett förutsättningar,​
 • utforma en pedagogisk lektionsplanering inom något av områdena taluppfattning och algebra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och reflektera över såväl egna som andras undervisningserfarenheter och förhållningssätt till matematik,
 • reflektera över styrdokumentens innehåll och utformning i relation till relevanta ramverk,
 • diskutera och värdera aktuell matematikdidaktisk forskning i relation till det matematiska område samt de matematiska förmågor som ingår i kursen.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik 4 eller Matematik D eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter:

 • individuell skriftlig tentamen
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift
 • muntlig redovisning av uppgifter

På skriftlig tentamen och skriftlig inlämningsuppgift ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar ges endast något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G).

Kursen betygsätts med något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Betyget utgår från en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla inslag är bedömda. För betyget Godkänd (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst omdömet Godkänd (G). För betyget Väl godkänd (VG) krävs därutöver att både den skriftliga tentamen och den skriftliga inlämningsuppgiften bedömts med omdömet Väl godkänd (VG). Om någotdera av proven bedömts med omdömet Underkänt (U), sätts betyget Underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2381-20). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

​En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursens slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 5

Kurslitteratur

Matematik med dynamiskt mindset : hur du frigör dina elevers potential
Boaler Jo, Sjöwall Trodden Katarina
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & kultur : [2017] : 334 sidor :
ISBN: 978-91-27-81790-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrig litteratur, vetenskaliga artiklar mm.
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns tillgänglig på kursens Canvas sida.