Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik - Sommar, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics, Natural Sciences and Outdoor Education - Summer

Denna kursplan gäller: 2018-05-28 och tillsvidare

Kurskod: 6NO041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-13

Innehåll

Kursen behandlar ämnesområdena matematik och naturvetenskap med utgångspunkt i utomhuspedagogiska perspektiv, utforskande arbetssätt och kreativa sätt att lösa problem. Kursen behandlar vidare en variation av aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer som stimulerar lärande och alternativa sätt att nå måluppfyllelse. Naturen får även inspirera till undervisning/aktiviteter i ämnesområden såsom matematik, biologi, kemi, fysik och teknik. Inom det naturvetenskapliga området, behandlas bland annat artkunskap samt ekologiska begrepp och modeller i fält. I didaktiska övningar, exkursioner och övernattningar utomhus får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom förskolans/skolans övriga ämnesområden. Vidare ingår i kursens senare del en fjällvandring med övernattning i tält. Genom aktivt friluftsliv bearbetas ledarskapsområdet och gruppdynamik. Kursens innehåll kopplas samman med frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande matematiska begrepp,
 • visa kännedom om styrdokument och barns matematikutveckling kopplat till utomhuspedagogik,
 • visa kunskap om och namnge vanliga växt- och djurarter i närmiljön,
 • redogöra för några naturvetenskapliga och tekniska begrepp i närmiljön,
Färdighet och förmåga
 • använda varierande arbetssätt och lärmiljöer för utveckling av matematiska och naturvetenskapliga kunskaper,
 • visa upp ett tydligt ledarskap och utifrån detta ta ansvar för en grupp i fält,
 • visa goda färdigheter i praktiskt friluftsliv,
Värderingsförmåga och förhållningsätt
 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på barns/elevers matematikutveckling,
 • värdera hur utomhuspedagogiska aktiviteter påverkar förståelsen och intresset för naturvetenskapliga och matematiska begrepp,
 • reflektera över och diskutera hur kunskaper i matematik och naturvetenskap kan berika undervisningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier, föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. 

Exkursioner, tillämpningsövningar, fältstudier och seminarier är examinerande och därmed obligatoriska för slutbetyg på kursen. Exkursioner och vissa av tillämpningsövningarna genomförs utomhus och förutsätter för vädret lämplig klädsel och utrustning. Vecka nummer ett i juni genomförs på och i närheten av Campus medan vecka nummer två i augusti genomförs utanför Campus och innebär övernattning i tält.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • hemtentamen,
 • utomhustentamen på artkunskap,
 • vetenskapligt reflekterande rapport kopplat till fältövningar,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier, samt
 • tillämpningsövningar som examineras både skriftligt och muntligt.
Hemtentamen genomförs via lärplattform på del av kursen och får göras om obegränsat antal gånger till att godkänt resultat uppnåtts, under den tid som kursen pågår. Därefter anordnas omprov i enlighet med gällande regler för omprov. Utomhustentamen genomförs genom att namnge arter och bedömningen genomförs i direkt anslutning till provet. Tillämpningsövningarna genomförs gruppvis.

Den vetenskapligt reflekterande rapporten bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För de övriga proven ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).

Slutbetyg på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs därutöver även att den skriftliga vetenskapliga rapporten bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 1

Kurslitteratur

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Obligatorisk

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 283 s. :
ISBN: 978-91-47-10003-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Utomhusdidaktik.
Lundegård Iann, Wickman Per-Olof, Wohlin Ammi (reds)
Lund : Studentlitteratur, Lund : 2004 : 209 s. :
ISBN: 91-44-02492-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för förskolan : Lpfö 98.
Stockholm : Utbildningsdepartementet : 1998 : 16 s. :
http://www.skolverket.se/skolfs?id=572
ISBN: 91-38-31412-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Röj Lindberg Ann-Sofi
Ledarskap och säkerhet vid uteaktiviteter
Umeå : Umea: Umeå universitet, UnivEx : 1996 : 16s :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls som .pdf via lärplattformen Cambro

Stensson Lennart
Utomhuspedagogik och lägerskola
Umeå : Institutionen för matematik : 2007 : 115 s. :
ISBN: 978-91-7264-307-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls via lärplattformen Cambro

Referenslitteratur

Molander Kajsa
Att lära in matematik ute : 2
1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-979600-3-8
Se bibliotekskatalogen Album

Molander Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond : [2008?] : 88 s. :
ISBN: 9789163306228
Se bibliotekskatalogen Album

Lättman-Masch Robert
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass
Vimmerby : Outdoor Teaching : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9789197960069
Se bibliotekskatalogen Album

Dahlgren Lars Owe
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-04559-7
Se bibliotekskatalogen Album

För det vilda. Vatten, land. Aktiverande övningar om djur.
Nilsson Lars-Erik, Nilsson Bo, Stensson Lennart
Umeå : UnivEx, Umeå universitet : 2000 : 198 sid :

Gustavsson Bernt
Kunskap i det praktiska
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 223 s. :
ISBN: 91-44-03514-4
Se bibliotekskatalogen Album

Rapp Anders
Väntande, spännande natur
1. uppl. : Stockholm : Utbildningsradion : 1992 : 96 s. :
ISBN: 91-26-92040-9 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Barn upptäcker naturen
Halvorsen Kirsti Vindal, Tveit Magnhild Mogstad, Lutnæs Lisbeth, Sterner Lillemor
Stockholm : LT : 1993 : 340 s. :
ISBN: 91-36-03112-7 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album