"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6, 30 hp

Engelskt namn: Science and Technology for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2020-04-06 och tillsvidare

Kurskod: 6NO047

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-04-15

Innehåll

I kursen studeras ämnena kemi, biologi, fysik och teknik för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas liksom de globala målen och genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik. Utomhuspedagogik och undersökande arbetssätt såsom laborationer och experiment praktiseras för att konkretisera abstrakta samband och samtidigt upptäcka och utforska närmiljön. Innehållet i utomhuspedagogiken och teknik samt hållbarhetsfrågor öppnar upp för möjligheter att behandla bemötande av elever i behov av särskilt stöd och arbetssätten ger även möjligheter till inkludering för nyanlända och elever med olika kulturell bakgrund.
Bedömning och provkonstruktion behandlas med särskild tonvikt på elevers kunskaper, svårigheter och intressen i relation till nationella och internationella utvärderingar. Ämnesdidaktik integreras i de olika ämnena för att utveckla undervisningskompetens. Kompetensen används för att ta fram praktiska övningar och experiment som genomförs med elever. Relevant forskning och gällande läroplan används igenom hela kursen.

I kursen bearbetas hur lärare kan samla in och tolka information och baserat på information dra slutsatser om elevers lärande och utveckling. Syftet med dessa bedömningar är att genom formativ bedömning stödja elevers lärande samt genom formativ bedömning på ett tillförlitligt  och likvärdigt sätt kunna utöva betygssättning. Ämnesövergripande arbete tillämpas för att utveckla temaarbete och utveckla undervisningskompetensen  

I kemidelen behandlas materiens byggnad, faser och fasövergångar och kemiska reaktioner och ämnen viktiga för att förstå vardagsliv och miljö. Vidare studeras kemisk bindning och krafter mellan molekyler. Även egenskaper hos molekyler som bygger upp levande organismer ingår.

I biologidelen behandlas ekologi, organismer, olika cellers uppbyggnad och funktion, evolution och genetik. Biologin avslutas med människokroppens uppbyggnad och funktion samt sexualitet och relationer. 
I fysikdelen behandlas astronomi, krafter och rörelselagar, elektricitet och magnetism. Vidare studeras ljud och akustik, ljus och optiska instrument samt enkla väderfenomen. Energiöverföring och energianvändning i vardagslivet samt dess påverkan på miljön tas också upp.
 
I teknikdelen behandlas teknikhistoria, vardagsteknik i hemmet och samhället, mekanismer, tekniska system, programmering, vanliga material samt hållfasta och stabila konstruktioner. Tekniken behandlar också problemlösning och kritiskt tänkande i tekniska sammanhang.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa ämneskunskap i naturvetenskap och teknik,
 • visa kunskap om naturvetenskap och teknik, 
 • visa kunskap i ämnesdidaktik,

Färdighet och förmåga

 • använda metoder och arbetssätt som kännetecknar de naturvetenskapliga ämnena och teknik,
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsövningar utifrån/med beaktande av gällande styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning,
 • använda digitala verktyg för undervisningsändamål,
 • använda miljön och närsamhället för undervisning i naturvetenskap och teknik,
 • kommunicera och reflektera kring aktuella frågor som sexualitet och relationer, hälso-, miljö- och hållbarhetsfrågor
 • utforma summativa och formativa bedömningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • identifiera och kritiskt granska aktuella händelser och forskning, med relevans för naturvetenskap och teknik, samt kunna diskutera hur dessa kan användas i den framtida yrkesutövningen,
 • analysera och diskutera hur en given mänsklig aktivitet kan påverka den gemensamma miljön, lokalt och globalt,
 • kritiskt bedöma det egna förhållningssättet i relation till det pedagogiska arbetet i naturkunskap och teknik utifrån relevant forskning och hållbarhetsperspektiv,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att vidareutveckla sin kompetens i yrkespraktiken.
 • värdera källor till vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Univ: 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i 4-6 (VFU)' 6,0 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen är en kombinerad distans- och campuskurs med tre sammankomster om vardera två dagar (totalt 6 dagar) på campus.

Undervisningen bedrivs i form av seminarier, laborationer, exkursioner, workshops och gruppövningar vid obligatoriska träffar.

Undervisningen är till stor del nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Kursen examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:

 • individuell skriftlig tentamen,
 • praktisk och muntlig examination
 • praktisk examination i samband med studiebesök,
 • individuella, skriftliga inlämningsuppgifter inför seminarier,
 • muntlig examination i seminarier,
 • planera, genomföra och skriftligt avrapportera en elevaktivitet, samt
 • individuell skriftlig och muntlig examination i samband med provkonstruktion.

Tentamen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U).

Konstruktionsövningarna och elevaktivitetsrapporten bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). 

Resultat beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För resultatet godkänt (G) krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För resultatet väl godkänt (VG) krävs att mer än hälften av proven, där VG är möjligt som högsta resultat, bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts resultatet underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursens slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Andersson Björn
Att utveckla undervisning i naturvetenskap : kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 297 s. :
ISBN: 978-91-44-06896-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Grimvall Göran
Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare skolår
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-44-08345-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Hewitt Paul G.
Conceptual integrated science
2nd ed., Pearson new international ed. : Harlow, England : Pearson : c2014. : iv, 976 p. :
ISBN: 9781292023083 (pbk)
Se Umeå UB:s söktjänst

Sexualitet och relationer : att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan
Ceder Simon, Gunnarsson Karin, Planting-Bergloo Sara, Öhman Lisa, Orlander Auli Arvola
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 175 sidor :
ISBN: 9789144151403
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Övrigt material och vetenskapliga artiklar tillkommer
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :